i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (A76 Li→west)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Links naar punten op deze pagina:

A76 Li Duitsland
gg
(8)
gg

Ou
7
vsgUuk
Kunderberg
awvUuxk
6
asvuk
Ten Esschen
aa
5a
ggg
5
asvuk
3
avuk
2
asvu
Kerensheide
+1a
wwVUVUUuux
1a
shu
België
gggggggg

Onder de linkjes staan letters. Zie deze pagina voor uitleg.

A76 Li (→west)  Duitsland Aachen-Laurensberg
Omkeren naar: A76 Re (→oost)  Duitsland Aachen-Laurensberg
Verder naar:A76 Li (→west) (8) Bocholtz

P1250512a76wduits 1. (g) P1250512a76wduits
Foto gemaakt in februari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1250513a76wduits 2. (g) P1250513a76wduits
Foto gemaakt in februari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A76 Li (→west) (8) Bocholtz
Op dit punt is geen NBA.
Verder naar:A76 Li (→west)  Langveld

P1250515a76wx8 3. (g) P1250515a76wx8
Foto gemaakt in februari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

DSC07593a76wx8 
Deze foto is verouderd.
4. (o) DSC07593a76wx8
Foto gemaakt in oktober 2020
Dit bord staat er in februari 2024 niet meer.

⇈top⇈

P1250518a76wx8 5. (g) P1250518a76wx8
Foto gemaakt in februari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A76 Li (→west)  Langveld
Verder naar:A76 Li (→west) 7 Simpelveld

P1070429a76wlangveld 6. (O) P1070429a76wlangveld
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070432a76wlangveld 7. (u) P1070432a76wlangveld
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west) 7 Simpelveld
Omkeren naar: A76 Re (→oost) 7 Simpelveld
Verder naar:A76 Li (→west)  Kunderberg

DSC04871 8. (v) DSC04871
Foto gemaakt in september 2018
⇈top⇈

DSC04874 9. (s) DSC04874
Foto gemaakt in september 2018
⇈top⇈

P1070436a76wx7 10. (g) P1070436a76wx7
Foto gemaakt in juni 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1070437a76wx7 11. (U) P1070437a76wx7
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070438a76wx7 12. (u) P1070438a76wx7
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1250531a76wx7 13. (k) P1250531a76wx7
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

A76 Li (→west)  Kunderberg
Andere richting:A76 Re (→oost)  Kunderberg
A79 Re (→oost)  Kunderberg
A79 Re (→oost)  Kunderbergoud
A79 Li (→west)  Kunderberg
Verder naar:A76 Li (→west) 6 Heerlen-Noord

P1070440a76wkunder 14. (a) P1070440a76wkunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070441a76wkunder 15. (w) P1070441a76wkunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070442a76wkunder 16. (v) P1070442a76wkunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070443a76wkunder 17. (U) P1070443a76wkunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070444a76okunder 18. (u) P1070444a76okunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070445a76wkunder 19. P1070445a76wkunder
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1170906a76wkunder 20. (k) P1170906a76wkunder
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west) 6 Heerlen-Noord
Verder naar:A76 Li (→west)  Ten Esschen

16276622463_j2015a76wx6 
Deze foto is verouderd.
21. (o) 16276622463_j2015a76wx6
Foto gemaakt in 2015 door Jeroen van Lieshout
Dit bord is in 2019 verdwenen en in 2020 vervangen.

⇈top⇈

DSC07417a76wx6 22. (a) DSC07417a76wx6
Foto gemaakt in oktober 2020
⇈top⇈

P1170908a76wx6 23. (s) P1170908a76wx6
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1250579a76wx6 24. (v) P1250579a76wx6
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

P1250582a76wx6 25. (u) P1250582a76wx6
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

P1170911a76wx6 26. (k) P1170911a76wx6
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west)  Ten Esschen
Andere richting:A76 Re (→oost)  Ten Esschen
Verder naar:A76 Li (→west) 5a Nuth-Centrum

P1170912a76wtenesschen 27. (a) P1170912a76wtenesschen
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1130381a76wtenesschen 28. (a) P1130381a76wtenesschen
Foto gemaakt in september 2023
Vanaf de N281.
⇈top⇈

A76 Li (→west) 5a Nuth-Centrum
Op dit punt is geen NBA.
Verder naar:A76 Li (→west) 5 Nuth

P1250585a76nx5a 29. (g) P1250585a76nx5a
Foto gemaakt in februari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1130281a76nx5a 30. (g) P1130281a76nx5a
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1130282a76nx5a 31. (g) P1130282a76nx5a
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A76 Li (→west) 5 Nuth
Omkeren naar: A76 Re (→oost) 5 Nuth
Verder naar:A76 Li (→west) 3 Spaubeek

P1070468a76wx5aank 32. (a) P1070468a76wx5aank
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1170914a76wx5 33. (s) P1170914a76wx5
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170915a76wx5 34. (v) P1170915a76wx5
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170916a76wx5 35. (u) P1170916a76wx5
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1130382a76wx5 36. (k) P1130382a76wx5
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west) 3 Spaubeek
Omkeren naar: A76 Re (→oost) 3 Spaubeek
Verder naar:A76 Li (→west) 2 Geleen

P1130383a76wx3 37. (a) P1130383a76wx3
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1220827a76wx3 38. (v) P1220827a76wx3
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220830a76wx3 39. (u) P1220830a76wx3
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1130385a76wx4 40. (k) P1130385a76wx4
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west) 2 Geleen
Omkeren naar: A76 Re (→oost) 2 Geleen
Verder naar:A76 Li (→west)  Kerensheide

P1170918a76wx2 41. (a) P1170918a76wx2
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1220832a76wx2 42. (s) P1220832a76wx2
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1170920a76wx2 43. (v) P1170920a76wx2
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170921a76wx2 44. (u) P1170921a76wx2
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A76 Li (→west)  Kerensheide+1a Stein
Andere richting:A2 Li (→noord)  Kerensheide
A2 Re (→zuid)  Kerensheide
A76 Re (→oost)  Kerensheide
Verder naar:A76 Li (→west) 1a Stein

P1170922a76wkerensheide 45. (w) P1170922a76wkerensheide
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1130386a76wkerensheide 46. (w) P1130386a76wkerensheide
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130387a76wkerensheide 47. (V) P1130387a76wkerensheide
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130388a76wkerensheide 48. (U) P1130388a76wkerensheide
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130389a76wx1a 49. (V) P1130389a76wx1a
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130390a76wkerensheide 50. (U) P1130390a76wkerensheide
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1170928a76wkerensheide 51. (U) P1170928a76wkerensheide
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170929a76wkerensheide 52. (u) P1170929a76wkerensheide
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170930a76wkerensheide 53. (u) P1170930a76wkerensheide
Foto gemaakt in november 2023

⇈top⇈

P1220786a76wkerens 54. P1220786a76wkerens
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A76 Li (→west) 1a Stein
Verder naar:A76 Li (→west)  België Maasmechelen

P1220835a76wx1a 55. (s) P1220835a76wx1a
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1130391a76wx1a 56. (h) P1130391a76wx1a
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1220840a76wx1a 57. (u) P1220840a76wx1a
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A76 Li (→west)  België Maasmechelen
Omkeren naar: A76 Re (→oost)  België Maasmechelen

P1170933a76wx0belgie 58. (g) P1170933a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170934a76wx0belgie 59. (g) P1170934a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170935a76wx0belgie 60. (g) P1170935a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170936a76wx0belgie 61. (g) P1170936a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170937a76wx0belgie 62. (g) P1170937a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170938a76wx0belgie 63. (g) P1170938a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170939a76wx0belgie 64. (g) P1170939a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1170940a76wx0belgie 65. (g) P1170940a76wx0belgie
Foto gemaakt in november 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-04-30) | Volgende pagina >>