i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (Overzicht)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>

Overzicht van de afritten, knooppunten en verzorgingsplaatsen

Alle rechthoeken zijn linkjes. Een kleine legenda:
Afrit
Rijbaansplitsing of doorsteek
Knooppunt
Kruispunt (geheel of deels gelijkvloers)
Verzorgingsplaats. Daarbij laat ik in het midden of er een parkeerplaats of een tankstation is, of allebei.
Buitenland
HAlternatieve rijbaan (bijv. H = hoofdrijbaan, P = parallelbaan, W = wisselbaan) of onderdeel (bijv. N = noord, Z = zuid).

Onder de linkjes staan letters, bijvoorbeeld asvuk. Deze geven aan welke soort borden er op de foto's staan.
Zie deze pagina voor een korte uitleg.
Links naar wegen op deze pagina:
A1 A2 N3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
N11 A12 A13 N14 A15 A16 A17 A18 A20 A22
A24 A27 A28 A29 A30 A31 A32 N33 N34 A35
N36 A37 A38 A44 N46 N48 A50 N57 A58 A59
N61 N62 A65 A67 N69 A73 A74 A76 A77 A79
N99 A200 N205 A208 A256 A270 N280 A325 A326 A348
N370 N434

A1
A1 Li Duitsland

ggg
34
avuk
33
asvuk
32
asvuOk

agu
31
asvu
30
asvuk
Buren
avU
A1 Li Azelo
aVVUk
28
avukx
27
asvu

Oau
26
avu

axau
25
avuk
24
asvu
23
vhVuk
22
asvu

taOau
21
aVgg
A1 Li Beekbergen
VVgVUUg
20
aVukt
19
asvu

Oauk
18
avu

aaukt
17
avu

Oaau

aauk
16
sasvu
15
ggsggg

Vu

Oggg
Hoevelaken
+14
ggggggggg
13
vg

gagg
12
gsggk
11
avu
A1 Li Eemnes
+10
aVsVUUVUU
9a
U
9
aVVsUU
8
avu
7
avu

aauk
6
asvu
Muiderberg
aVsUu

OOaahU
3
avvuu
Diemen
aVVU
P
UU
W
VUuVUu
2
ahVuUU
Watergraafsmeer
avVVU

A1 Re Watergraafsmeer
1
aaVu
2
xxsvxu
Diemen
aVVVU
3
vVuvVvUVU

Oaau
Muiderberg
avsVU
W
VU
5
aVu
6
svuk

aau
7
aVVUUk
8
avu
9
asvu
A1 Re Eemnes
+9a
VUUhggg
10
avggUuk
11
avuxk

Oau
12
asvu
13
asvu
A1 Re Hoevelaken
aVsVUUUUux
14
agk

Oggu
15
VVVsUgg
16
avgk

Oaau
17
asvuk
18
asvuxk

Oaau
19
asvu

aau
20
gvu
A1 Re Beekbergen
aVUgxUuU
21
vsUUk

xaag
22
vuk
23
aVuu
24
vsVuk
25
avuk

axau
26
vsVu

xOau
27
avVuk
28
avuk
A1 Re Azelo
aVVUU
29
aVV
Buren
VU
30
aVsukx
31
asvu

Oau
32
asvuk
33
asvuk
34
avxuk

agxg
Duitsland
ggg

A2
A2 Li België
gggg
58
avu

Oauk
56
asvu
54
awvUUUUUx
53
vxxxxxx
Kruisdonk
wVwaUUtk

tgOu

aUuU
50
asvuk
49
asvu
A2 Li Kerensheide
VwUUUwUuA
48
aaVVsVVUUgk

aOu
47
asvuk
46
asvvuk
45
asvtu

aOuUU
A2 Li Het Vonderen
aVUU
44
sggg
42
avuk
41
avuk
40
gsvutk

Oaau
39
asvuk
38
asvuk
37
sggg
36
gggg

gaOau
35
gggg
34
gggg
Leenderheide
axwVUUVV
E
gagV
R
VVVAVVA
33
svu
32a
avu
A2 Li De Hogt
asVVU
P
UU
32
sUu
31
vu
30a
vuu
29
aaVshU
Batadorp
aVsVUU
P
VUUxx
Ekkersweijer
sVVaVVU
28
avavVU
27
avuk

taaOu
26
asvuk
25
avuk
24
avu
23
asVuk
22
asasVUU
21
asvu
A2 Li Hintham
aVwU
20
asVu
Empel
aVVU
19
avtuk

aaOu
17
vUuk
16
avu
Deil
aVUUUuA
15
aVuuk
14
avu

huOu
13
avuu
12
avuuk
Everdingen
agVsVU
11
aaVuu
10
taVuu

Oasu
9
vU
A2 Li Oudenrijn
aVssVUVU
6-8
VsVUshsUU
8a
aVsVU
8
UU
(7a)
ggg
7
vsU
6
vUsU
5
avtu

auk
4
avuk
3
asvu
HolendrechtZ
+2
VssVsUU
2X
asU
HolendrechtN
VUU
1
ahvsVU
Amstel
aVgsUxVVU
(0)
ggxxxggg

A2 Re Amstel
uvUU
1
aasvu
Holendrecht
avsgsUUUs
Y
gg
3
asVuUk
4
avuk
5
avuk

Oaau
6-8
assVUU
6
UsU
7
hUsU
8
svxxU
Oudenrijn
UUUUU
P
hhUU
9
tasVOuUhU
10
avu
11
aVhu
A2 Re Everdingen
aVVUUk
12
avu
13
avUu

taOh
14
avuuk
15
avu
Deil
VVUU
16
vhVu
17
tavu

OakOu
19
avuk
Empel
aVVVUwU
20
vvsVu
Hintham
aVwVU
21
vVVsU
22
avsu
A2 Re Vught
aVUU
24
avvUuk
25
asvuk
26
asvu

OVOu
27
avu
28
avu
Ekkersweijer
aVwVUU
29-33
sVUU
29-33X
sVVU
Batadorp
aaVVU
29
aasVhU
30
aVUg
30a
asvu
31
vuu
32
asvu
De Hogt
aVU
P
VUU
32a
avU
33
gasvu
A2 Re Leenderheide
aVUUk
P
xgUUU
34
avuk

ggggg
36
gggg
37
svgg
(37a)
g
38
asvuk
39
asvgutk

aOau
40
avu

gggguk
41
avuk
43
avu
44
ggg
A2 Re Het Vonderen
g
45
asvuk
46
asvu

aaUU
47
asvuk
48
asvu
A2 Re Kerensheide
aVwVwVUU
49
vsU

Oaau
50
aVsu
51
assvuu
Kruisdonk
+52
aswvVVU
53
vVVsUgU
54
vxxxxxx
55
ssssVUUk
56
avu
57
Oagvu

auk
België
ggggg

N3
N3 Li(N3/A16)
ggggggggk
5
vu
4
vs
3
vuk
2
vsu
1
vu
(N3/A15)
VU

N3 Re(N3/A15)
gg
1
vu
2
svuk
3
vu
4
vsuk
5
vu
(N3/A16)
sggggg

A4
A4 Li België
gggg
Markiezaat
avUUk
30
avuk
29
asvu
28
vuu
Zoomland
vUU
27
vsVuk
26
asvuk
25
avuk
24
asvuk
Sabina
axvU
A4 Li Benelux
16
wVUUgg
16
asggvu
Kethelplein
awVVVwUU
14
axu
13
atvsu
12
+
OVu
11
avVsu
Ypenburg
+9+10
avVsu
10
U
9
hhsUU
Prins Clausplein
aasVVUUU
X
asVUVUU
8
asgVsUhGVUU
A4 Li Hofvliet
aVsVU
6a+7
VU
7
VU
6a
sVU
6
+
tasvOuUk
5
avu
A4 Li Burgerveen
4
avu
4X
savu

tgtaaOhu
3+3a
aVVU
3a
sUU
3
VUU
De Hoek
asVVVU
P
aUU
2
vUuVUgg
Badhoevedorp
asVVUvU
1
aasVVUU
De Nieuwe Meer
aVVxVUg

A4 Re De Nieuwe Meer
1
aasvVVUU
Badhoevedorp
aVVUUUVUU
2
vaVUgguUU
De Hoek
+3+3a
avVggU
X
+3+3a
avU
3
vssUU
3a
gVUU

OaVu
4
aVsUu
A4 Re Burgerveen
VUUg

xx
5
agvU
6
+
gsOavuU
6a+7
sksvVxU
6a
U
7
hvsVU
A4 Re Hofvliet
VUk
Prins Clausplein
+8
aVsVUUggggg
Ypenburg
aVVUU
X
VVgUU
9
aasvV
10
UUgUU
11
aVu
12
+
VsVUgg
13
aVsUu
14
avgu
Kethelplein
xawsVVVUUUU
16
ssVUUU
Benelux
+17a
gaaVVwVwUsUU
A4 Re Sabina
k
24
vuk
25
avuk
26
asvuk
27
asvu
Zoomland
avVU
28
asVU
29
vuk
30
avu
Markiezaat
agvUk
België
ggggggggggg

A5
A5 Li Coenplein
k
3
asvu
2
vxsuk
Raasdorp
axxxxxuxk
De Hoek

A5 Re De Hoek
k
Raasdorp
axxxxk
2
asvu
3
vxsu
Coenplein
axVxxxxUa

A6
A6 Li Joure
k
19
avuk

gau
18
gggu
17
gggk

ggagg
16
gvuk
15
ggsvgg
A6 Li Emmeloord
ggggg
14
asvuk

ggg
13
asvuk
12
asvuk

ggu
11
avuk
10
asvuk
9
k

xaggg
8
avu
6-7
xxx
7
avu
Almere
xxx
6
aassvxu
2-5
xxxsx
5
vu
4
axu
3
asxu
Gooimeer
xxu
W
xxxxx
2
vsxu
1
akvu
Muiderberg
vxx

A6 Re Muiderberg
1
avu
2
axxsu
Gooimeer
xxx
W
xx
3
svxu
4-5
xx
4
vxu
5
asxxxu
6-8
axxsx
6
x
Almere
xxx
7
avxu
8
axxk

gxgag
9
avu
10
asxuk
11
asvuk

agu

agxg
13
asvuk
14
asvu
A6 Re Emmeloord
ggg
15
gggsgu
16
gu

gggg
17
avuk
18
avuk

ggg
19
avuk
Joure
asvxx

A7
A7 Li Duitsland
g

ggu
49
vuuk
48
avuk
47
avuk
46
asvu
45
asvu

xxaagu
Zuidbroek
avxx
43
aaxuk
42
gvgg
41
avu
40
avu

aauk
39
xasvu
A7 Li Euvelgunne
xvxx
38
vxx
37
asvu
Julianaplein
+36b
UU
36
VU
36a
vsx
35
avgu
34a
avuk
34
axvg
33
gxgg

aaauk
32
aggg
31
avk
30a
gsgg
30
gg
29
gvgu
28
gggg

xgggg
27
avuk
26a
gggg
A7 Li Heerenveen
gggggg
26
ggg
25
gggg
24
xasxvux
Joure
axxxk
23
ggg

xxaau
22
asvu
21a
avu
21
vuk
20
asvuk
19
avu
18
ggg
17
asvukx
16
gggg

gggau
15
gggg
Zurich
ggg
14a
xsgg

gu

ggg
A7 Li 14
ggg

xgg

axau
13
avuk
12
avuk
11
xgvgu

xau
10a
aggg
10
gggg
9
agvuk
8
vsuk
7
avuk

aaxu
6
asvuk
5
ggg
4
ggg
3
avuk
2
asvu
Zaandam
axxxxxxxxxxxxx

A7 Re Zaandam
ggggx
2
asvuxk
3
gggg
4
gggggg
5
gggg
6
axxu

xaauk
7
avu

gauu
8
vsxuk
9
avxuk
10
avuk

gxau
10a
gg
11
gggg
12
avuk
13
xavu

xauk
A7 Re 14
avuk

xaau

axgu
14a
xasvuk
Zurich
+15
gggggggg

ggu
16
gu
17
asvu
18
gggg

gggg
19
vuk
20
asvvuk
21
asvug
22
avsuk
23
agg
Joure
axxx
24
aaxvxxu

xaaku
25
asvu
A7 Re Heerenveen
ggggggg
26a
gggk
27
aggg

xau
28
aggg
29
aggg
30
gsgg
30a
gg
31
avukx
32
gggg

xaak
33
gvg
34
axvuk
34a
avu
35
asvu
36
+36a
assxxx
36b
aVxuu
Julianaplein
u
37
sVV
37
vsu
38
avu
A7 Re Euvelgunne
sxxx
39
aavuk

tOaau
40
avs
41
gguuxk
42
avuk
43
axvu
Zuidbroek
vxxxxxux

axauk
45
asvguk
46
asvuk
47
avuxk
48
avukx
49
asvu

ggggk
Duitsland
ggg

A8
A8 Li (9)
gggg
(8)
g
(7)
gg
(6)
g
(5)
gg
4
gggk
Zaandam
axxx

axaaau
1
svxxxxu
Coenplein
xxsxxxxxx

A8 Re Coenplein
1
asxu

xgu
Zaandam
axxxxxxk
2
avu
3
vu
4
avsuxgg
(5)
gggg
(6)
ggg
(7)
gg
(8)
gg
(9)
gggg

A9
A9 Li (26)
ggg
(25)
g
(24)
gg
(23)
xgg
(22)
xggg
(21)
g
(20)
g
(19)
ggg
(18)
gg
(17)
gggg
(16)
ggg
(15)
xggg
(14)
g
(13)
ggg
A9 Li Kooimeer
ggxgxkx
11
savuk
10
avu
9
vxu

xxu
Beverwijk
axxsxx
8
asgvx
A9 Li Velsen
vxuugk
RottepolderpleinN
avxxgx
Z
vxuxx
Raasdorp
axxxxxux
7
agxu
Badhoevedorp
axxxxx
6
aavvsxu
5
vxu
4
axu
HolendrechtZ
axx
N
+3
gsxxux
3N
asxx
2
xx
Diemen
xaxxxxuu
1a
vu

A9 Re Diemen
1
+2+3
xsxsxxxxx
HolendrechtN
xaxxxx
Z
xxx
4
xxx
5
vux

gu
6
agg
Badhoevedorp
svxxxxxx
7
avu
Raasdorp
avxxvx
RottepolderpleinZ
axxx
N
vuxxx
R
xxxx
A9 Re Velsen
axssxxgxx
8
gxxxx
Beverwijk
xa

xaxaxu
9
vxu
10
vxuxk
11
asvuk
Kooimeer
asxxsxxgggx
A9 Re (13)
gg
(14)
g
(15)
ggggg
(16)
ggg
(17)
ggg
(18)
g
(19)
ggg
(20)
gg
(21)
g
(22)
gggg
(23)
gg
(24)
gg
(25)
ggg
(26)
gggg

A10
A10 Li CoenpleinA
+1
axxxxxxxx
B
xvxxx
W
xsx
2
xsu
4
vsxugg
5
vxx
6
vxug
De Nieuwe Meer
+7
aasxxxgxggx
8
asasxx
9
asvxx
A10 Li Amstel
vxx
11
vvssxu
12
vxsu
13
vxu
Watergraafsmeer
avxx
14
gaasxgx
15
vxxu
16
asvxu
17
avu
18
agxgxxxx

A10 Re Coenplein
+18
xxxxxxxsx
17
avu
16
vsxu
15
agvgu
14
asvu
Watergraafsmeer
+13
axsxxvxx
12
vsxu
11
vxu
A10 Re Amstel
+10
avxxx
9
aasvsxxxx
8
asxxxx
De Nieuwe Meer
+7
axsxxu
6
vxux
5
vsxu
3
avxg
2
xsxxxxux
1
xxxxxsuxx

N11
N11 Li Bodegraven
12
vsx
11
avuk
10
asvux
9
svxuk
8
asxuk
7
avuk
(6)
ggg
(N11/A4)
gggg

N11 Re(N11/A4)
ggg
(6)
ggg
7
asvuk
8
asxuk
9
asvxu
10
svuk
11
xasvu

xau
12
vu
Bodegraven

A12
A12 Li Duitsland
ggggg
30
vxu
Oud-Dijk
gg
29
gggg

axau
28
avu
27
axvu
Velperbroek
vgxxxgx
Waterberg
+26
gaxsxgxx

xaau
Grijsoord
axgxxx
25
avsxu

aauk
24
xasvu
A12 Li Maanderbroek
gaxxxx
23a
asvu
23
vuuuukx

xxaau
22
asvuk
21
k
20
asvukg
19
avuk
Lunetten
asxsxxxxgg
18
ggg
17
gggg
16
ggg
A12 Li OudenrijnH
gggggggv
P
avxxxx
15
gggg
14a
+
xavuxk
14
ggg
13
avuxxk
A12 Li Bodegraven
xaxvxxxx
12
avgxuk
11
sasvu
Gouwe
axxx
9
vuk
8
avu
7
avgu

xgkxaau
5
asvu
Prins Clausplein
asxxxxx
4
avxu
3
axxu
2
gg
(s101 Den Haag)
gggg

A12 Re(s101 Den Haag)
(2)
g
Prins Clausplein
axxxx
5
xsuk
5X
asasxuu
6
avxu
7
xavgxu
8
axuuk
9
avu
10
avu
Gouwe
a
11
aasvxx

xaau
12
gavguk
Bodegraven
k
13
avuk
14
avuk
14a
+
xxavux
15
asvgu
A12 Re Oudenrijn
+16-18
gsggggg
16-18A
xxxx
16
sxsvxu
17
ggx
18
gg
LunettenH
gggsg
P
gsggggg

axgu
18a
aux
19
vukU
20
avuk
21
avuk
22
avuxk

xaau
23
avu
23a
asvu
A12 Re Maanderbroek
axsxx
24
aasxxuk

xxaau
25
asxx
Grijsoord
xxx
Waterberg
ggggg
26
ggk
Velperbroek
asxxxgx
R
xxgxxx
27
ag
28
avsxuk

ggg
29
sgggxk
Oud-Dijk
xxgsxx
30
+
axvux

axug
Duitsland
gggg

A13
A13 Li Kleinpolderplein
gg
11
avsxxx

xaau
10
vsxuxx
9
vxu
8
avu
Ypenburg
+7
axsx

A13 Re Ypenburg
8
axu
9
vsu
10
axxux

xaxux
Zestienhoven
x
11
asxu
Kleinpolderplein
+13
axsxxxxxx

N14
N14 Li (1)
ggx
(2)
ggggg
(3)
gg
(4)
ggggggggg
(5)
ggg

N14 Re (5)
gggggg
(4)
ggg
(3)
ggg
(2)
gg
(1)
gggggggg

A15
A15 Li Ressen
sgggggg
38
avu
Valburg
asvxxx
37
gg
36
avu

xxkaau
35
asvuk
34
asvuk
33
asvu
32
avuk
31
avu
30
avuk
A15 Li Deil
aggggggg

xaxuk
29
gagxgggk
28
avu
Gorinchem
+27
axsxxxxxxvxk

xxaau
26
asvu
25
avuk
24
avsu
23
axxux
22
xagvuxxk
21
xxu
A15 Li RidderkerkZ
axxxxxx
N
xxsxxsxsx
20
avsxx
19a+20
xxx
Vaanplein
+19a
xxxxxxsx
18+19P
xxxxx
18+19H
axxxxx
19
asxxux
18
sxxx
A15 Li BeneluxH
axsxxxxxxx
P
axxxx
17
+17a
vsvsxxxxxg
(16)
xgxgxxu
16
axxxxxxxxx
15
vxuk
14
av
13
xgxuxxx
12
vxggxk
11
avu
10
avu
9
axvu
8
asvu
Slufter
agggg
6
g
5
ggg
(4)
ggg

A15 Re (4)
gg
5
ggg
6
gggg
Slufter
a
8
avu
9
avuk
10
asvuk
11
avu

axau
12
+13
xgxxxx
(13)B
gxx
14
vxxxuk
15
avu
16+17
axxxgxx
16+17X
xgxx
16
x
17
xxxg
A15 Re BeneluxH
axxxxxx
P
xxx
18+19H
xxx
18+19X
sxxx
18
aasxxu
19
ssxxx

xxaau
(19b)
sxxx
VaanpleinH
asxxxxx
P
+19a
axsxxsxxx
RidderkerkN
aassxxxxsxxx
P
+20
xsxsxxx
A15 Re RidderkerkZ
sxx
21
xxaxxxux
22
xxxu
23
asvxu
24
avsuk
25
avu
26
avxu

xaau
Gorinchem
+27
axsxxxxuxxuxk
28
avg

aag
29
gggggk

xOagu
A15 Re Deil
gggxxxx
30a
avu

gkg
30
axvuk
31
avuk
32
asvuk
33
asvuk
34
asvuk
35
xasvu

xaau
36
gguk

ggg
37
aavu
Valburg
ssxxxxxux
38
gsgx
Ressen
saxxxvx

A16
A16 Li België
ggggggg

axaux
Galder
axxxxk
15
asvu
Princeville
axxx
17
vsVvuk
Zonzeel
avxkx
18
avu

xxu
A16 Li Klaverpolder
avVU
19
asvuk
20
sasvguk
21
avgu
22
xxvu
23
+
sxxuxx
Ridderkerk
axxxxxxsxx
24-26
xxxxx
24
sxux
25
sxxxx
26
vxu
Terbregseplein
+27
ssgggggu
28
v
29
asvVu
30
asvx
Zestienhoven

A16 Re Zestienhoven
k
29
asvsu
28
avvu
Terbregseplein
+27
xxx
24-26
xsxx
26
x
25
vxxx
24
sxu
RidderkerkN
asxxxsxsxxx
Z
xxsxx
23
+
xssxxux
22
axxu

xx
21L
asxxu
21R
asxxxu
20
+19
asvxxxaxsu

xxaaxu
A16 Re Klaverpolder
axgVxUU
18
xvsxxu

xau
Zonzeel
axxk
17
asvu
Princeville
+16
axxxxvu
15
vxxu
Galder
axxxxxk

xxaugg
14
svu
België
gggggggg

A17
A17 Li De Stok
+19
usxx
20
asvuk
21
asvuk
22
avu
23
avuk
24
avu
Noordhoek
xavu

xxauk
25
vsu
26
avuk
27
asvu
Klaverpolder
avxx

A17 Re Klaverpolder
27
vsvsxu
26
asvu

auuk
25
avu
Noordhoek
asvvxk
24
avu
23
xavu

xau
22
avu
21
svu
20
asvuk
De Stok
+19
asvxxxxx

A18
A18 Li(N18/A35)
ggggggggg
14
asvuxk
13
avuxk
12
avuxk
11
avuk
10
avuk
(9)
ggg
(8)
gg
(7)
gg
(6b)
gg
(6a)
g
(6)
gg
(5)
ggg
(4a)
gg
4
avsuk
3
asvuk
2
avu

xxkaau
1
asvuk
Oud-Dijk
a

A18 Re Oud-Dijk
1
avu

xxaau
2
gsggu
3
asvu
4
vsuk
(4a)
ggg
(5)
ggg
(6)
gg
(6a)
gg
(6b)
gg
(7)
gg
(8)
gggg
(9)
gggg
10
avuk
11
avuk
12
avuk
13
avuxk
14
avuk
(N18/A35)
gggggg

A20
A20 Li Gouwe
18
avuk
17
xavu

xaau
16
xsxu
Terbregseplein
gggggxg
14
avsuxx
Kleinpolderplein
+13
asxxx
12
aasvu
11
vsxu
Kethelplein
+10
axxxxxxuxxx
9
axu
8
svu

xxxxx
Vlaardingen
xx
7
aasvu
6
avsu
Westerlee
asggg

A20 Re Westerlee
6
svxk
7
avu
Vlaardingen
axxx
8
vsxu
9
asxxu
Kethelplein
+10
xxxxxxxu
10N
vx
11
asvu
12
vxsu
Kleinpolderplein
+13
axsxxxx
14
sxux
15
avu
Terbregseplein
asxxx
16
vgxg

xaau
17
avuk
18
avuk
Gouwe
g

A22
A22 Li Beverwijk
2
agsvggu
1
vxxx
Velsen
a

A22 Re Velsen
1
asgvsgu
2a+2b
vxxxgk
Beverwijk
xxxauu

A24
A24 Li Vlaardingen
Rozenburg
VVU

A24 Re Rozenburg
Vlaardingen
awVxx

A27
A27 Li Almere
37
avuk
36
asvuk
35
xgggg

auxu
34
ggvg
Eemnes
ggggggg
33
asvuxkx
32
avu

xax
31
vsxu
30
ggg
Rijnsweerd
ggssgggg
Lunetten
axxxxxxgg
29
+
axx
28
ggxgg
27
gg
A27 Li Everdingen
ggggg
26
ggg
25
ggggg

gggxg
Gorinchem
avggggggg
24
gg
23
ggg
22
ggg

xggxg
21
ggg
20
ggg
Hooipolder
gggggg
19
asvu
18
avu
17
vuxk

xaau
16
vsu
15
vsxu
Sint Annabosch
axsxx

A27 Re Sint Annabosch
k
15
asvu
16
vsxu

gaagu
17
asvukg
19
avuk
Hooipolder
axsxxggk
20
ggg
21
gu

ggggg
22
ggg
23
ggg
24
vu
A27 Re Gorinchem
sgxxxxux
25
gggxg

gggg
26
ggg
Everdingen
gggggg
27
xasasxxxxxx
28
+
xavxxx
29
avxx
A27 Re Lunetten
axsxxxsx
Rijnsweerd
+30
axxsxxxsxxxxsx
31
ggggg

gaaau
32
vxuk
33
asvuk
Eemnes
axxxxxx
34
ggvg

xggg
35
aggg
36
asvxxk
37
avuk
Almere
asvxx

A28
A28 Li Julianaplein
39
vuk
38
au

xxaux
37
asvu
De Punt
vxx
35
avuk
34
avg

ggxgk
33
avu
Assen
+32
asvx
31a
avxkx
31
avux
30
axvu

xauk
29
asvu
28
aGGvuk
27
asvu
26
avu
A28 Li Hoogeveen
xxxxux
25
gggk

xxaau
24
avuk
Lankhorst
axx
23
avuk
22
asvuk

xaaxu
21
asvu
21A
vg
20
axsVU
19
hVu
18
xxxuk
18A
gxxxx
A28 Li Hattemerbroek
axxxxx
17
VVug

ggggk

ggg
16
asvgu

ag
15
avugxk
14
avu

xaauk
13
asvu
12
xvgu

xakau
11
gggu
10
asvuk

aau
9
vuuk
8a
avuk

gggg
A28 Li Hoevelaken
ggggggg
8
sasxu
7
xxu
6
axu
5
sxxxk
5A
g
4
asvuk
3
avuk
2
asvu
2P
svux
Rijnsweerd
aVUUhsU
P
axx

A28 Re Rijnsweerd
axxxux
2
asvxssxxk
3
asvu
4
avuk
5
asvu
5A
ggg
6
vu
7
axxu
8
axsuu
A28 Re Hoevelaken
xxxxxxuxxk
8a
avuk
9
ggg

xxaau
10
avu

aau
11
gggg
12
asvu
13
vsuk

ggg

gggggg
14
avuk
15
avuk

gagg
16
avguk

xxaau
17
vguu
A28 Re Hattemerbroek
xxxxux
18
saxx
19
vuxu
20
xsxu
21
xsxu

akau
22
asvuk

xaaxu
23
avuk
Lankhorst
axxxk
24
asvuk

xxaau
25
asvuk
A28 Re Hoogeveen
avxxxuxx
26
vVsu
27
gg
28
axxvu
29
gvsu

xxaau
30
axvu
31
avukk
31a
asvu
Assen
+32
vsxxxx
33
avuxk

xaau
34
ggg
35
avuk
37
asvxu

aau
38
asvu
39
asvu
Julianaplein
+40
aax

A29
A29 Li Sabina
23
asasvu
Hellegatsplein
ssggg
22
gguk

ggu

xxaau
21
agvuxk
20
avu
Vaanplein
+19a
xxsxxxxx

A29 Re Vaanplein
xx
20
aaxxu
21
axxx

aau
22
gggg

xgggg
Hellegatsplein
axg
23
gggg
Sabina
asvsx

A30
A30 Li(A30/A1)
gg
5
ggg
4
aggg
3
avuk

xaau
2
avsu
1
svu
Maanderbroek
gggg

A30 Re Maanderbroek
1
svvsxu
2
avsu

xauk
3
avu
4
gggx
5
ggvgsg
(A30/A1)
gsgggg

A31
A31 Li Drachten
gggg
(30)
xxk
29
asvuk

xaau
28
avuk
27
asvuk
26
asvuk
25
avx
Werpsterhoek
xxk
24
aasvu
23
vu
22
avxuk
21
avuk
20
ggvku
19
ggxvg
18
avuk
16
avuk

ggg
Zurich
+15
avgg

A31 Re Zurich
16
avgguk
18
gavu
19
asvuk
20
avukx
21
avu

xaau
22
avu
23
avxsu
24
asvu
Werpsterhoek
xx
25
xk
26
asvuk
27
asvuk
28
avu

xaau
29
svuk
30
asvu
Drachten
gggggggg

A32
A32 Li Werpsterhoek
16
aavuk
15
avu
14
vuk
13
ggggg

xxxu
A32 Li Heerenveen
gggggg
12
ggg
11
ggg
10
ggggg

ggg
9
ggg
8
gggggg
7
asvuk
6
svukt
5
avuk

xaau
4
avuk
3
asvu
2
vsxu
1
avu
Lankhorst
aVUU

A32 Re Lankhorst
1
avxx
2
avsu
3
asvgukx
4
avuk

axau
5
asvuk
6
asvuk
7
svuk
8
gggggu
9
avu

xaau
10
gg
11
gggu
12
svxu
A32 Re Heerenveen
avxxggx
13
avuk
14
avux
15
avu

xaau
16
avu
Werpsterhoek
+17
xxx

N33
N33 Li (56)
gg
(55)
g
(54)
gg
(53)
gg
(52)
gg
(51)
gg
(50)
gg
(49)
gg
(48)
g
(47)
ggg
(46)
ggg
(45)
ggg
(44)
gg
(43)
ggg
(42)
ggg
(41)
ggg
(40)
xxggg
N33 Li Zuidbroek
avuvuxk
39
asvuk
38
asvu
37
asvuk
36
avu
35
avuk
34
asvugkx
33
avuxk

aau
Assen
+32
assxxu

N33 Re Assen
+32
vuk

xxaau
33
avuk
34
asvuk
35
avu
36
avuk
37
asvu
38
asvuk
39
asvuk
Zuidbroek
asvxxk
N33 Re (40)
ggg
(41)
ggg
(42)
gg
(43)
gggg
(44)
gggg
(45)
ggg
(46)
ggg
(47)
ggg
(48)
gg
(49)
gg
(50)
gg
(51)
gg
(52)
gg
(53)
gg
(54)
gg
(55)
gg
(56)
g

N34
N34 Li De Punt
(1)
ggg
(2)
ggg

gg
(Gieten)
gg
(3)
ggg
(4)
ggg
(5)
gggg
(6)
ggg
(7)
gggg
(8)
ggg

au
(9)
gggg
(10)
ggg
Holsloot
ggggggggg

g
(11)
ggg
(12)
ggg
(13)
ggg
(14)
ggg
(15)
ggg
(16)
ggg
(17)
gggg
Witte Paal
g

N34 Re Witte Paal
(17)
ggg
(16)
ggg
(15)
ggg
(14)
ggg
(13)
g
(12)
ggg
(11)
ggg

ag
Holsloot
xgggggg
(10)
ggg
(9)
ggg

au
(8)
ggg
(7)
ggg
(6)
ggg
(5)
ggg
(4)
ggg
(3)
ggg
(Gieten)
gg

gg
(2)
ggg
(1)
ggg
De Punt

A35
A35 Li Duitsland
g
(24)
gg
25
asggg
26
asvuk
27
asxvuk
28
gsggg
Buren
gggggu
29
avu
Azelo
30
xasvxu
31
gxggg
32
gggg
A35 Li (33)
gg
(34)
ggg
(35)
ggggg
(36)
ggg
(37)
g
(38)
gg
(39)
g
(40)
gg
(41)
ggg
(42)
gg
(43)
gg
(44)
gg
(45)
gg
(46)
ggg
(47)
g
(48)
g
(49)
g
(50)
ggg
(51)
gg

A35 Re (51)
ggg
(50)
g
(49)
gg
(48)
gg
(47)
g
(46)
ggg
(45)
gg
(44)
gg
(43)
ggg
(42)
gg
(41)
gggg
(40)
gggg
(39)
gg
(38)
gg
(37)
g
(36)
ggg
(35)
ggg
(34)
gg
(33)
gggg
A35 Re 32
vgg
31
gggxgg
30
xasvu
Azelo
agxggg
Buren
28
asxxuk
27
asxvuk
26
asvuxxgk
25
xasvuk
(24)
ggg
Duitsland
gg

N36
N36 Li(N36/A35)
1
agg
2
avu
(3)
ggg
4
avu
(5)
ggg

gg
6
ggu
(8)
gggg
Witte Paal
gg
(10)
gg

N36 Re (10)
Witte Paal
ggg
(8)
gggg
(7)
ggg
6
ggu

gggg
5
ggu
(4)
gg
(3)
ggg
2
ggu
1
ggg
(N36/A35)
xvg

A37
A37 Li Duitsland
ggg
7
gggggg
6
asvuk
5
avu
4
gggk
Holsloot
ggUuUA
3
avuk

tOaag
2
gggg
1
asvuk
Hoogeveen
avgggg

A37 Re Hoogeveen
k
1
avux
2
avuO

aauk
3
avuk
Holsloot
sgggUuUA
4
gggu
5
avuk
6
asvu

ggg
7
gggg
Duitsland
ggg

A38
A38 Li Ridderkerk
s105
gg

A38 Res105
Ridderkerk
xxxxh

A44
A44 Li (14)
ggggggg
(13)
gg
(12)
gg
(11)
ggg
(10)
g
Ommedijk
ax
9
xu
8a-8b
avsxxx
7
vxu

ggggg
6
ggg
5
ggg
4
ggg
3
gggggg
2
ggk
1
avu
Burgerveen

A44 Re Burgerveen
1
vgg
2
gggg
3
xgggg
4
gggg
6
ggg
7
asvu
8a
vsxx
8b
u
Ommedijk
xx
(10)
xgg
(11)
gg
(12)
gg
(13)
gg
(14)
gggg

N46
N46 Li (13)
ggggg
(12)
ggg
(11)
ggg
(10)
ggg
(9)
ggg
Boterdiep
asvu
7
u
6
x
5
vu
4
vu
3
vu
2
vu
1
vxu
Euvelgunne
vxx

N46 Re Euvelgunne
1
vxx
2
vx
3
vu
4
vu
5
vu
6
vu
Boterdiep
+7
avxu
(8)
ggg
(9)
ggg
(10)
ggg
(11)
ggg
(12)
ggg
(13)
ggg
(14)
ggg

N48
N48 Li Hoogeveen
k
(12)
xggg
(11)
ggg
(10)
xgg

N48 Re (10)
gg
(11)
ggg
(12)
ggg
Hoogeveen
avuxx

A50
A50 Li Emmeloord
k
33
asvuk
32a
k
32
sggg
31
gg

gg
Hattemerbroek
agggxU
30
avukx
29
avu

Oau
28
avuk
27
avukg
26
avuk
25
asvuk
24
avsu
Beekbergen
asVVUU

xOaxxxx
23
gggg
22
gggg
21
avgsggg
Waterberg
+20
vUUU
A50 Li
A50 Li Grijsoord
k
19
avuk
18
avOu

auu
Valburg
aVUUU
Ewijk
aVVVUUk
Bankhoef
avUk
17
vg

xagOu
A50 Li Paalgraven
ggggg
15
ggukx
14
asvuk
13
sggg
12
avgg
11
gggg
10
gguk
9
gggu

ggggg
8
ggg
6+7
aVsUUhU
6X
ggvu
Ekkersweijer
avsVVU

A50 Re Ekkersweijer
6+7
asvasvVUU
8
aavUu
9
gggg
10
gvgu
11
gggg
12
gvgg
13
aggu
14
ggsgg
15
avgu
Paalgraven
+16
ggggkggggg

ggggOuu
17
agk
Bankhoef
avUk
A50 Re Ewijk
avUUux

VVU
Valburg
asVVUUU
18
avuk
19
avuk

Oau
Grijsoord
sVsVUU
Waterberg
22
gggg
23
gggg

xaOaUU
A50 Re Beekbergen
asvVVUxuU
24
aVUxUk
25
avuk
26
avuk
27
avukx
28
avuk

aOau
29
avuk
30
avu
Hattemerbroek
aVUUuUk

gg
31
ggg
32
ggu
32a
asvuk
33
asvuk
34
avu
Emmeloord
vgwU

N57
N57 Li Arnestein
(28)
hU
(27)
hhU
(26)
gg
(25)
ggg
(24)
g
(23)
g
(22)
g
(21)
gggg
(20)
gggg
(19)
g
(18)
gg
(17a)
(17)
g
(16)
gg
(15)
gg
(14)
g
(13)
ggg
(12)
gggg
(11)
gggg
(10)
ggg
(9)
gggg
(8)
gggg
(6)
avuk
(5)
gg
(4)
gg
(3)
gg

Oau
(2)
asvu
(1)
agvu
(N57/A15)
gUgg

N57 Re(N57/A15)
(1)
vhu
(2)
vuk

Oau
(3)
gg
(4)
gg
(5)
gg
(6)
avuk
(7)
avu
(8)
gsgg
(9)
gggg
(10)
ggg
(11)
ggg
(12)
gggg
(13)
gggg
(14)
gg
(15)
g
(16)
gg
(17)
g
(18)
g
(18a)
g
(19)
gg
(20)
gggg
(21)
ggg
(22)
gg
(23)
g
(24)
g
(25)
ggg
(26)
gg
(27)
vU
(28)
hU
Arnestein
vsVU

A58
A58 Li(N288)
gg
40
vu
39
gasvu
Arnestein
vsuU
37
aOvuk
Stelleplas
agsvU
36
aavvVu

aOau
De Poel
avxvU
35a
assvvU
35
avxuk
34
k
33
avuuk

xOaau
31
avuk

aau
Markiezaat
avU
A58 Li Zoomland

xOaau
26
Uu
25
avu
De Stok
asvUU
24
avu
23
svux
22
avu

Oau
21
svVuk
20
avu
19
asvuk
18
avu

Oaau
Princeville
+16
ggggg
A58 Li Galder
14
avuk
Sint Annabosch
asVU
13
aaVu

gau

gaOu
12
asvuk

aau
11
asvu
De Baars
+10
xasVgVUUgUU

gaaxu

gggg
9
vuk
8
avugk

au
7
avu
Batadorp
gVwUU
26-33
sUVVU

A58 Re Batadorp
7
avavUu

axaOuk
8
avuk
9
avuk

au
De Baars
aVwU
10
asvUuk
11
asvu

aauk
12
asvxu

Oaau

au
13
avu
Sint Annabosch
wVgVU
14
avuk
Galder
aVwVgUU
A58 Re Princeville

aOau
18
avuk
19
asvu
20
avuxk
21
avu

Oau
22
vsVu
23
avu
24
vsu
De Stok
ahsU

aau
25
vuux
26
avu

OUu
Zoomland
+27
avsUhU
A58 Re Markiezaat

augg
31
avuk

xOaagu
32
gavuk
33
agvuk
34
avuk
35
avuk
35a
asvu
De Poel
aVUk
36
avu
Stelleplas
sVsUU

akOau
37
avu
Arnestein
asxu
39
vsuUk
40
avu
(N288)
VU

A59
A59 Li Paalgraven
53
gg
52
gggg

ggggg
51
aggg
50
gsggu
49
gsg
48
agsgg
Hintham
vswVVU
Empel
47
avsu
46
asvuk
45
asvu
44
vvU
43
asvu
42
avuxk
39
asvu
38
asvux
37
svsUuVU

Oauuk
36
avux
35
avuk
A59 Li Hooipolder
gggUg
34
gg
33
gggu

Oau
32
asvuk
31
avuk
Zonzeel
aVU
Noordhoek
k

Oaau
24
avu
Sabina
asvU
Hellegatsplein
g
(21)
ggggg

ggg
(20)
xggg
(19)
ggg
(18)
gg
(17)
g
(16)
g
(15)
gg
(14)
g
(13)
ggg
(12)
gg
(11)
gg
(10)
g
(9)
g
(8)
ggg
(7)
gg

A59 Re (7)
(8)
ggg
(9)
g
(10)
g
(11)
ggg
(12)
g
(13)
gg
(14)
g
(15)
gg
(16)
gg
(17)
g
(18)
gg
(19)
ggg
(20)
ggg

ggg
(21)
gggg
Hellegatsplein
agsg
Sabina
k
24
avuk
Noordhoek
asvU
Zonzeel
k
31
avuk
32
asvu

aOau
33
axgg
34
asVU
A59 Re Hooipolder
vaUUkx
35
avuxk
36
avu

Oaau
37
asvsuxk
39
vu
40
vuk
42
avu
43
vuk
45
asvUu
45X
ggg
46
asvuk
47
asvu
Empel
avU
Hintham
48
vvsUu
49
gsgg
50
sggggk
51
ggggg

gggOg
52
gggg
Paalgraven
+53
ggggg
X
ggg

N61
N61 Li (1)
gg
(2)
gg
(3)
gg
(4)
gg
(5)
ggg
(6)
gg
(7)
gg
(8)
gg
(9)
gg
(10)
g

N61 Re (10)
g

gg
(9)
gg
(8)
gg
(7)
gg
(6)
ggg
(5)
ggggg
(4)
gg
(3)
g
(2)
gg
(1)
ggg

N62
N62 Li Stelleplas
(9)
ggg
Drie Klauwen
agggggg
(7)
ggggxGg
(6)
ggg
(5)
gggggg
(4)
ggg
(3)
ggg
(2)
ggg
(1)
ggg
België
ggg

N62 Re België
(1)
ggg
(2)
ggg
(3)
ggg
(4)
ggggg
(5)
ggg
(6)
xggg
(7)
gg
Drie Klauwen
aggg
X
aggg
(9)
gg
Stelleplas
asVU

A65
A65 Li De Baars
3
aassUu
2
vsu
(1f)
gggg
(1e)
gg
(1d)
ggg
(1c)
gggg
(1b)
gggggg
(1a)
ggg
Vught
+1
ggsgaggg

A65 Re Vught
1
gasvgug
(1a)
gg
(1b)
ggg
(1c)
gggg
(1d)
g
(1e)
gg
(1f)
gggg
2
avsu
3
asvU
De Baars
vsUgU

A67
A67 Li Duitsland

ggg
41
svUx
40
vsu

aOuu
Zaarderheiken
gggggg
39
asvxuk
38
avgu

aauk

Oaau
37
avuk

aau
36
asvxuk
35
asvu

Oag
34
agg
Leenderheide
avxwVuUgV
A67 Li De Hogt
xk
31
+
Oavuxk
30
avuk
29
asvuk

ggggg
België

A67 Re België

xgOg
29
asvuk
30
avuk
31
asvu
De Hogt
xawVUUUUU
A67 Re Leenderheide

ggggg
34
gg
35
asvuk
36
asvuk

Oaau
37
avukt
38
asvu

aOauk

aau
39
asvu
A67 Re Zaarderheiken
avwvUUUgg
40
asvu

Ouu
41
ggg

gOUu
Duitsland
ggg

N69
N69 Li België
g
(5)
g
(4)
g
(3)
gg
(2)
gg
(1)
gg
(0)
gg

N69 Re (0)
gggg
(1)
gg
(2)
gg
(3)
gg
(4)
g
(5)
gg
België
g

A73
A73 Li Ewijk
vuuU
1
aVU
Neerbosch
svUU
X
asvU
1a
asvuk
2
avgu
3
asvuk
4
avukx
5
avu

aOau
A73 Li Rijkevoort
avsVUk
6
asvuk
7
avuk
8
agsvukx
9
asvu

aOauk
10
avu
11
svuk
12
asvu
A73 Li Zaarderheiken
asgsgggsgg
13
sggg
14
ggg
16
vVsu
Tiglia
vsUU
17
gggg
18
gggvgggg
19
gggggg

ggg
20
gggg
21
gggg
22
ggku
Het Vonderen
gxx

A73 Re Het Vonderen
21
sgggg
20
ggg

Oggg
19
gsggu
18
gaggg
17
aggg
Tiglia
+16
asvasvUu
15
vUu
14
ggg
Zaarderheiken
+13
gasggggggg
12
aasVUk
11
avu
10
avuk

xOaau
9
asvuk
8
asvuk
7
avuk
6
asvu
A73 Re Rijkevoort
asvU

OOau
5
vVuk
4
avuk
3
savsuk
2
avuk
1a
asvu
Neerbosch
vVU
1
vu
Ewijk
avVUUuUk

A74
A74 Li Duitsland
g
Tiglia
a

A74 Re Tiglia
Duitsland
gggg

A76
A76 Li Duitsland
gg
(8)
gg

Ou
7
vsgUuk
Kunderberg
awvUuxk
6
asvuk
Ten Esschen
aa
5a
ggg
5
asvuk
3
avuk
2
asvu
Kerensheide
+1a
wwVUVUUuux
1a
shu
België
gggggggg

A76 Re België
ggg
1
gvu
Kerensheide
hwUUwU
2
asaasssvvUu
3
vuk
5
asvuk
Ten Esschen
waVUUk
Kunderberg
awvUkx
7
asvu

aOaU
Duitsland
ggggg

A77
A77 Li Duitsland
ggggg
2
avu
1
asvuk
Rijkevoort
xavVU

A77 Re Rijkevoort
k
1
asvu
2
asvuk
Duitsland
gggg

A79
A79 Li Kunderberg
a
6
vhUk
5
asvuk
4
avuuk
3
asvu
2
avu
Kruisdonk
+1
awvsuUVgU

A79 Re Kruisdonk
+1
suk
2
avu
3
asvuk
4
avu
5
vuu
6
asvuk
Kunderberg
+7
awvUsUUu

N99
N99 Li (34)
g
(33)
g
(32)
ggg
(31)
g
(30)
gg
(29)
gg
(28)
g
(27)
gg
(26)
gg

N99 Re (26)
(27)
xg
(28)
g
(29)
g
(30)
gg
(31)
g
(32)
ggg
(33)
g
(34)
ggg

A200
A200 Li
gg
Rottepolderplein
vUU
(1)
ggg
(2)
g
(3)
g
(4)
ggg
(5)
ggg
(6)
gg
(7)
gg

A200 Re (7)
g
(6)
g
(5)
gggg
(4)
gggg
(3)
gg
(2)
g
(1)
g
Rottepolderplein
ggggg
(0)
asvx

N205

N205 Re RottepolderpleinW
gggg
Z
gggg
N205 Re Rottepolderplein
VUU

A208
A208 Li (1)
(2)
vUgU

A208 Re (2)
gggg
IJmuiden
+(1)
asUu

A256
A256 Li 1
asvu
De Poel
avU

A256 Re De Poel
1
aasvu
(2)
ggg

A270
A270 Li (1)
gggg

A270 Re (1)
ggg

ggg

N280

N280 Re (1)
x

A325
A325 Li Ressen
ggggx
(1)
ggg

ggggg
(2)
svu
(3)
gggg
(4)
g
(5)
ggg
(6)
ggg
(7)
gggg
Velperbroek
gggsVVU

A325 Re Velperbroek
(7)
gggg
(6)
ggg
(5)
gg
(4)
ggg
(3)
ggggg
(3a)
x
(2)
gvgu

ggggg
(1)
vu
Ressen
vsVgUUgg

A326
A326 Li Bankhoef
(1)
asggg
(2)
gggg
(3)
gg
(4)
gggg

A326 Re (4)
(3)
(2)
gggg
(1)
avu
Bankhoef
ggg

A348
A348 Li 3
gggg

aau
2
gggu
1
asvuk
Velperbroek
axgggU
V
gsgVg

A348 Re Velperbroek
(1a)
U
1
asvu
2
gkgug
3
avuk
(4)
g

N370
N370 LiVrijheidsplein
19
vgvu
18
vu
17
gg
16
gg
(15)
14
ggg
(12)
Reitdiep
avU
X
aggg
11
Vu
9
vu
8
vu
Boterdiep
avu

N370 Re Boterdiep
9
vu
10
vu
11
vu
Reitdiep
avU
(12)
(13)
14
ggg
(15)
16
gg
17
ggg
18
ggg
19
g
Vrijheidsplein
g

N434
N434 Li Hofvliet
Ommedijk
aU

N434 Re Ommedijk
Hofvliet
VU

Statistiek: punten
Categorie Aantal punten %
- Geen NBA: 235 11,6
- NBA: 1785 88,3
-- Volledig NBA: 1580 78,2
-- Deels NBA: 205 10,1
Totaal: 2020   100,0
- OWN: 404
Totaal met OWN: 2424

OWN = Onderliggend WegenNet. Hier staat meestal geen NBA-bewegwijzering.

Statistiek: foto's
Totaal: 10680
Verouderd: 990
Geen NBA: 1636
OWN: 1025
NOK: 60 (0,5%)

NOK wil zeggen dat de foto niet van redelijke kwaliteit is. Dat wil zeggen, niet gemaakt met mijn nieuwe camera vanaf maart 2023, of niet bij stilstand. Als een bord op de foto verouderd is (en er dus geen betere foto meer te maken valt), telt de foto niet mee.
Foto's waar ik een betere versie van wil maken hebben dit symbooltje:
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-14) | Volgende pagina >>