i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (A7 Re→oost t/m N7 Groningen)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Links naar punten op deze pagina:

A7 Re Heerenveen
ggggggg
26a
gggk
27
aggg

Oau
28
aggg
29
aggg
30
gsgg
30a
gg
31
avukt
32
gggg

Oaak
33
gvg
34
avuk
34a
avu
35
asvu

N7 Re 36
+36a
assVUU
36b
aVVUU
Julianaplein
U
37
sVV
37
vsu
38
avu
Euvelgunne
sVVU
39
aavuk

Onder de linkjes staan letters. Zie deze pagina voor uitleg.

A7 Re (→oost)

A7 Re (→oost)  Heerenveen
Op dit punt is geen NBA.
Andere richting:A7 Li (→west)  Heerenveen
A32 Re (→noord)  Heerenveen
A32 Li (→zuid)  Heerenveen
Verder naar:A7 Re (→oost) 26a Tjalleberd

P1120814a7oknpheerenveen 1. (g) P1120814a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120815a7oknpheerenveen 2. (g) P1120815a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120816a7oknpheerenveen 3. (g) P1120816a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120817a7oknpheerenveen 4. (g) P1120817a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120818a7oknpheerenveen 5. (g) P1120818a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120819a7oknpheerenveen 6. (g) P1120819a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120820a7oknpheerenveen 7. (g) P1120820a7oknpheerenveen
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 26a Tjalleberd
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 26a Tjalleberd
Verder naar:A7 Re (→oost) 27 Tijnje

P1120821a7nx26a 8. (g) P1120821a7nx26a
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120822a7nx26a 9. (g) P1120822a7nx26a
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1120823a7nx26a 10. (g) P1120823a7nx26a
Foto gemaakt in september 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1160383a7nx26a 11. (k) P1160383a7nx26a
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 27 Tijnje
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 27 Tijnje
Verder naar:A7 Re (→oost)  De Wâlden

P1030031a7nx27 12. (a) P1030031a7nx27
Foto gemaakt in april 2023
⇈top⇈

P1030032a7nx27 13. (g) P1030032a7nx27
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030033a7nx27 14. (g) P1030033a7nx27
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030034a7nx27 15. (g) P1030034a7nx27
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost)  De Wâlden
Verder naar:A7 Re (→oost) 28 Beetsterzwaag

P1030036a7ndewalden 
Deze foto is verouderd.
16. (o) P1030036a7ndewalden
Foto gemaakt in april 2023
⇈top⇈

P1190571a7ndewalden 17. (O) P1190571a7ndewalden
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1160385a7ndewalden 18. (a) P1160385a7ndewalden
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1160386a7ndewalden 19. (u) P1160386a7ndewalden
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 28 Beetsterzwaag
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 28 Beetsterzwaag
Verder naar:A7 Re (→oost) 29 Drachten-Centrum

P1030039a7nx28 20. (a) P1030039a7nx28
Foto gemaakt in april 2023
⇈top⇈

P1030040a7nx28 21. (g) P1030040a7nx28
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030041a7nx28 22. (g) P1030041a7nx28
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030042a7nx28 23. (g) P1030042a7nx28
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 29 Drachten-Centrum
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 29 Drachten-Centrum
Verder naar:A7 Re (→oost) 30 Oosterwolde

P1160388a7nx29 24. (a) P1160388a7nx29
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1030044a7nx29 25. (g) P1030044a7nx29
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030045a7nx29 26. (g) P1030045a7nx29
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1030046a7nx29 27. (g) P1030046a7nx29
Foto gemaakt in april 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 30 Oosterwolde
Op dit punt is geen NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 30 Oosterwolde
Verder naar:A7 Re (→oost) 30a Drachten

P1160389a7ox30 28. (g) P1160389a7ox30
Foto gemaakt in oktober 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1160390a7ox30 29. (s) P1160390a7ox30
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1160391a7ox30 30. (g) P1160391a7ox30
Foto gemaakt in oktober 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1160392a7ox30 31. (g) P1160392a7ox30
Foto gemaakt in oktober 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 30a Drachten
Op dit punt is geen NBA.
Andere richting:A7 Li (→west) 30a
N31 Re (→oost)  Drachten
N31 Li (→west)  Drachten
Verder naar:A7 Re (→oost) 31 Frieschepalen

DSC01668a7o 32. (g) DSC01668a7o
Foto gemaakt in februari 2021
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1090039a7ox30a 33. (g) P1090039a7ox30a
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 31 Frieschepalen
Omkeren naar: A7 Li (→west) 31 Frieschepalen
Verder naar:A7 Re (→oost) 32 Marum

P1090040a7nx31 34. (a) P1090040a7nx31
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090041a7nx31 35. (v) P1090041a7nx31
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090043a7nx31 36. (u) P1090043a7nx31
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

DSC01239a7nx31 
Deze foto is verouderd.
37. (o) DSC01239a7nx31
Foto gemaakt in juli 2018
⇈top⇈

P1090044a7nx31 38. (k) P1090044a7nx31
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090045a7nx31 39. (t) P1090045a7nx31
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 32 Marum
Op dit punt is geen NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 32 Marum
Verder naar:A7 Re (→oost)  Mienscheer

P1090046a7ox32 40. (g) P1090046a7ox32
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1090047a7ox32 41. (g) P1090047a7ox32
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1090048a7ox32 42. (g) P1090048a7ox32
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1090049a7ox32 43. (g) P1090049a7ox32
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost)  Mienscheer
Verder naar:A7 Re (→oost) 33 Boerakker

P1090050a7omienscheer 44. (O) P1090050a7omienscheer
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1120904a7omienscheer 45. (a) P1120904a7omienscheer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1120905a7omienscheer 46. (a) P1120905a7omienscheer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1120906a7omienscheer 47. (k) P1120906a7omienscheer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 33 Boerakker
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A7 Li (→west) 33 Boerakker
Verder naar:A7 Re (→oost) 34 Leek

P1090055a7nx33 48. (g) P1090055a7nx33
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1090056a7nx33 49. (v) P1090056a7nx33
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090057a7nx33 50. (g) P1090057a7nx33
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 34 Leek
Omkeren naar: A7 Li (→west) 34 Leek
Verder naar:A7 Re (→oost) 34a Hoogkerk-Westpoort

P1110772a7ox34 51. (a) P1110772a7ox34
Foto gemaakt in augustus 2023
⇈top⇈

P1090059a7ox34 52. (G) P1090059a7ox34
Foto gemaakt in juli 2023
Dit is geen wegwijzer.
⇈top⇈

P1110774a7ox34 53. (v) P1110774a7ox34
Foto gemaakt in augustus 2023
⇈top⇈

P1090061a7ox34 54. (u) P1090061a7ox34
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090062a7ox34 55. (k) P1090062a7ox34
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 34a Hoogkerk-Westpoort
Omkeren naar: A7 Li (→west) 34a Hoogkerk-Westpoort
Verder naar:A7 Re (→oost) 35 Hoogkerk

P1090063a7nx34a 56. (a) P1090063a7nx34a
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1120912a7nx34a 
Deze foto is verouderd.
57. (o) P1120912a7nx34a
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1280578a7nx34a 58. (v) P1280578a7nx34a
Foto gemaakt in juni 2024
Inmiddels meer afgebladderd.

⇈top⇈

P1090065a7nx34a 59. (u) P1090065a7nx34a
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

A7 Re (→oost) 35 Hoogkerk
Omkeren naar: N7 Li (→west) 35 Hoogkerk
Verder naar:N7 Re (→oost) 36 Groningen-West

P1120913a7nx35 60. (a) P1120913a7nx35
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1090068a7nx35 61. (s) P1090068a7nx35
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

IMG_4674 62. (v) IMG_4674
Foto gemaakt in maart 2013
⇈top⇈

P1120916a7nx35 63. (u) P1120916a7nx35
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

N7 Re (→oost)

N7 Re (→oost) 36 Groningen-West+36a Groningen-Corpus
Andere richting:N7 Li (→west) 36
N370 Li (→oost)  Vrijheidsplein
N370 Re (→west)  Vrijheidsplein
Verder naar:N7 Re (→oost) 36b Groningen-Centrum

P1120917a7ox36 64. (a) P1120917a7ox36
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1160408a7ox36 65. (s) P1160408a7ox36
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1120919a7ox36 66. (s) P1120919a7ox36
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1180569a7ox36 67. (V) P1180569a7ox36
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1180570a7ox36 68. (U) P1180570a7ox36
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1180571a7ox36 69. (U) P1180571a7ox36
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

N7 Re (→oost) 36b Groningen-Centrum
Verder naar:N7 Re (→oost)  Julianaplein

P1270408a7ox36 70. (a) P1270408a7ox36
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1270411a7ox36b 71. (V) P1270411a7ox36b
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1270413a7ox36b 72. (V) P1270413a7ox36b
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1270382a7ox36b 73. (U) P1270382a7ox36b
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1270416a7ox36b 74. (U) P1270416a7ox36b
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

N7 Re (→oost)  Julianaplein
Andere richting:N7 Re (→oost)  Julianapleinoud
N7 Li (→west)  Julianaplein
N7 Li (→west)  Julianapleinoud
A28 Re (→noord)  Julianaplein
A28 Re (→noord)  Julianapleinoud
A28 Li (→zuid)  Julianaplein
A28 Li (→zuid)  Julianapleinoud
Verder naar:N7 Re (→oost) 37 Groningen-Europapark

P1270418a7ojulianaplein 75. (U) P1270418a7ojulianaplein
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

N7 Re (→oost) 37 Groningen-Europapark
Omkeren naar: N7 Li (→west) 37 Groningen-Europapark
Verder naar:N7 Re (→oost) 37 Groningen-Europapark

P1250886a7ox37 76. (s) P1250886a7ox37
Foto gemaakt in maart 2024
De weg is hier nog niet open.

⇈top⇈

P1250888a7ox37 77. (V) P1250888a7ox37
Foto gemaakt in maart 2024
De weg is hier nog niet open.

⇈top⇈

P1250890a7ox37 78. (V) P1250890a7ox37
Foto gemaakt in maart 2024
De weg is hier nog niet open.

⇈top⇈

N7 Re (→oost) 37 Groningen-Europapark
Verder naar:N7 Re (→oost) 38 Groningen-Zuidoost

20230211_120246n7ox38 79. (v) 20230211_120246n7ox38
Foto gemaakt in februari 2023
⇈top⇈

P1130989n7nx38 80. (s) P1130989n7nx38
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1100415n7nx38 81. (u) P1100415n7nx38
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

N7 Re (→oost) 38 Groningen-Zuidoost
Omkeren naar: N7 Li (→west) 38 Groningen-Zuidoost
Verder naar:N7 Re (→oost)  Euvelgunne

P1130991n7oeuvel 82. (a) P1130991n7oeuvel
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130992n7ozuidoost 83. (v) P1130992n7ozuidoost
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130993n7ozuidoost 84. (u) P1130993n7ozuidoost
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

N7 Re (→oost)  Euvelgunne
Andere richting:N7 Re (→oost)  Euvelgunneoud
N7 Li (→west)  Euvelgunne
N7 Li (→west)  Euvelgunneoud
N46 Re (→noord)  Euvelgunne
N46 Li (→zuid)  Euvelgunne
N46 Li (→zuid)  Euvelgunneoud
Verder naar:N7 Re (→oost) 39 Westerbroek

P1060665n7weuvelgunne 85. (s) P1060665n7weuvelgunne
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1070819n7oeuvel500 86. (V) P1070819n7oeuvel500
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1070820n7oeuvel300 87. (V) P1070820n7oeuvel300
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1070821n7oeuvel0 88. (U) P1070821n7oeuvel0
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

N7 Re (→oost) 39 Westerbroek
Omkeren naar: N7 Li (→west) 39 Westerbroek

P1150737a7nx39 89. (a) P1150737a7nx39
Foto gemaakt in september 2023
Vanaf de N46.
⇈top⇈

P1160416a7nx39 90. (a) P1160416a7nx39
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1190604a7nx39 91. (v) P1190604a7nx39
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1150739a7nx39 92. (u) P1150739a7nx39
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130999a7nx39 93. (k) P1130999a7nx39
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-07-05) | Volgende pagina >>