i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - wegnummers (Verzorgingsplaatsen overzicht)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Veel verzorgingsplaatsen (vzp's) hebben op de vzp zelf een bord met daarop de naam van de vzp.
Deze hebben een groene ♣, bijvoorbeeld A4:04

Bij andere staat de naam alleen op wegwijzers op de snelweg.
Deze hebben een witte ♣, bijvoorbeeld A1:04

Van de groene vzp's is er minimaal 1 foto van het bord. Van de witte is er een impressie-foto.
Als er geen foto is, staat het nummer op een grijze achtergrond, zoals A325:02

Overzicht op wegnummer en op naam staan op deze pagina: Verzorgingsplaatsen overzicht.
De foto's zijn verspreid over de pagina's Verzorgingsplaatsen A1-A6, Verzorgingsplaatsen A7-A18, Verzorgingsplaatsen A20-A44, Verzorgingsplaatsen A50-A76 en Verzorgingsplaatsen overig.

Op wegnummer

A1:01 Honswijck
A1:02 Hackelaar
A1:03 Ronduit
A1:04 Bastion
A1:05 De Slaag
A1:06 De Haar
A1:07 Neerduist
A1:09 Palmpol
A1:10 Uilengoor
A1:11 Aanschoten
A1:12 Tolnegen (Z)
A1:13 Tolnegen (N)
A1:14 Jool-Hul
A1:15 De Strubben
A1:16 Lucasgat
A1:17 De Hucht
A1:18 Bruggelen
A1:19 De Paal
A1:20 Vundelaar
A1:21 Boermark
A1:22 De Hop
A1:23 Bolder
A1:24 Struik
A1:25 Het Lonnekermeer
A1:26 Het Veelsveld
A1:27 De Poppe
A2:01 Ruwiel
A2:02 Haarrijn
A2:03 Jutphaas
A2:04 Bisde
A2:05 Lingehorst
A2:06 De Lucht-West
A2:07 De Lucht-Oost
A2:08 Velder
A2:09 Ooiendonk
A2:10 't Haasje
A2:11 Groote Bleek
A2:12 Roevenpeel
A2:13 Meiberg
A2:14 Ellerbrug
A2:15 Bosserhof
A2:16 Het Anker
A2:17 Swentibold
A2:18 Vossedal
A2:19 Kruisberg
A2:20 Knuvelkes
A2:21 Patiel
A4:01 Den Ruygen Hoek
A4:02 Den Ruygen Hoek
A4:03 Bospoort
A4:04 Aurora
A4:05 Peulwijk-West
A4:06 Peulwijk-Oost
A6:01 De Wiel
A6:02 De Lanen
A6:03 Lemsterhop
A6:04 Wellerzand
A6:05 Han Stijkel
A6:06 De Abt
A6:07 Rivierduin
A6:08 Oeverwal
A6:09 Aalscholver
A6:10 Lepelaar
A7:01 Poort van Groningen
A7:02 Bunderneuland
A7:03 Roode Til
A7:04 Meedenertol
A7:05 Veenborg
A7:06 Dikke Linde
A7:07 Oude Riet
A7:08 Mienscheer
A7:09 De Vonken
A7:10 De Wâlden
A7:11 De Horne
A7:12 Bloksloot
A7:13 Laerd
A7:14 Wildinghe
A7:15 Hayum
A7:16 Breezanddijk
A7:18 Monument
A7:19 Monument
A7:20 De Wierde
A7:21 Hoge Kwel
A7:22 De Horn
A7:23 Broerdijk
A7:24 De Koggen
A7:25 Kruisoord
A7:26 Middelsloot
A8:01 De Watering
A9:01 Akermaat
A9:02 Twaalfmaat
A12:01 Knorrestein
A12:02 De Andel
A12:03 Bodegraven
A12:04 Bijleveld
A12:05 Hellevliet
A12:06 De Forten
A12:07 Bloemheuvel
A12:08 Oudenhorst
A12:09 De Buunderkamp
A12:10 't Ginkelse Zand
A12:11 De Schaars
A12:12 Oudbroeken
A12:13 Aalburgen
A12:14 Bergh-Zuid
A12:15 Bergh-Noord
A13:01 Vrijenban
A13:02 Ruyven
A15:01 Leigraaf
A15:02 Varakker
A15:03 Overbroek
A15:04 De Mark
A15:05 Eigenblok
A15:06 Molenkamp
A15:07 Veenbult
A15:08 Den Bout
A15:09 Steenenhoek
A15:10 Portland
A15:11 Staaldiep
A16:01 Sandelingen-West
A16:02 Sandelingen-Oost
A16:03 De Zuidpunt
A16:04 Streepland
A16:05 Den Hoek
A16:06 Hazeldonk-West
A16:07 Hazeldonk-Oost
A17:01 Bazius
A17:02 Keizershof
A17:03 't Hol
A18:01 Geulenkamp
A18:02 Stille Wald
A20:01 Maatveld
A20:02 De Vink
A20:03 Rijskade
A20:04 Aalkeet
A27:01 't Veentje
A27:02 Eemakker
A27:03 Nijpoort
A27:04 Voordaan
A27:05 De Kroon
A27:06 De Knoest
A27:07 Blommendaal
A27:08 Scheiwijk
A27:09 De Keizer
A27:10 Galgeveld
A27:11 Kalix Berna
A28:01 Witte Molen
A28:02 Glimmermade
A28:03 Zeyerveen
A28:04 Peelerveld
A28:05 De Mussels
A28:06 Smalhorst
A28:07 Panjerd
A28:08 Lageveen
A28:09 Dekkersland
A28:10 Haerst
A28:11 De Markte
A28:13 Bornheim
A28:14 Vosbergen
A28:15 De Haere
A28:16 De Kraaienberg
A28:17 Hendriksbos
A28:18 Willemsbos
A28:19 Leuvenhorst
A28:20 Drielander
A28:21 Dasselaar
A28:22 Oldenaller
A28:23 Vanenburg
A29:01 Moerkerken
A29:03 Oude Kreek
A29:04 Buttervliet
A30:01 De Veenen
A30:02 De Poel
A31:03 De Mieden
A32:01 Smarpot
A32:02 Mandelân
A32:03 Dorpshellen
A32:04 De Weeren
A32:05 Bovenboer
A32:06 Paardeweide
A37:01 Oosterveen
A37:02 Zwinderscheveld
A37:03 Groote Veldblokken
A44:01 Elsgeest
A50:01 Het Veen
A50:02 Kolthoorn
A50:03 De Brink
A50:04 De Somp
A50:06 De Slenk
A50:07 Weerbroek
A50:08 Ganzenven
A50:09 De Gagel
A50:10 Sonse Heide
A58:01 Kriekampen
A58:02 Kloosters
A58:03 Brehees
A58:04 Kerkeind
A58:05 Blaak
A58:06 Leikant
A58:07 Molenheide
A58:08 Raakeind
A58:09 Lage Aard
A58:10 Hooge Aard
A58:13 Hoezaar
A58:14 Mastpolder
A58:15 Spuitendonk
A58:16 Wouwse Tol Noord
A58:17 Wouwse Tol Zuid
A58:18 't Scheld
A58:19 Het Rak
A58:20 Vliete
A58:21 Voetpomp
A58:22 Vliedberg
A58:23 Selnisse
A58:24 Sloedam
A59:01 De Fendert
A59:04 Hespelaar
A59:05 Steelhoven
A59:06 't Vaerland
A59:07 Labbegat
A59:08 De Sprang
A59:09 De Lucht
A59:10 De Geffense Barrière
A67:01 Het Goor
A67:02 De Beerze
A67:03 Oeienbosch
A67:04 Meelakkers
A67:05 Oeijenbraak
A67:07 De Leysing
A67:08 De Slenk
A67:09 Deersels
A67:10 Reunen
A67:11 Venlose Heide
A73:01 Lokkant
A73:02 Hondsiep
A73:03 De Wuust
A73:04 Romeinse Put
A73:05 Hoog Vonderen
A73:06 Spik
A76:01 Tienbaan
A76:02 Langveld
A200:01 De Liede
A270:01 Vaarle
A280:01 Het Veen
A325:01 Kempke
A325:02 Hogewei
A348:01 Vale Waard
N31:01 De Kreilen
N31:02 Stienkamp
N31:04 't Strand
N33:01 Schaopvolte
N33:02 Eexterveld
N33:03 Baarveld
N33:04 Nijlanderveld
N34:01 Vogelpoel
N34:02 Westerveld
N34:03 De Blikken
N34:04 Lange Akkers
N34:05 Koebroeken
N34:06 Haverlanden
N36:01 Hazepad
N36:02 Smokkelpad
N50:00 Zalkerbroek
N57:01 Westerloo
N57:02 Tussenhoek
N57:03 Coosenhoek
N59:00 De Tille
N61:01 Spaanse Linie
N99:01 De Zingende Wielen
N256:01 De Tol
N256:02 De Val
N288:01 Hoge Hilt
N381:01 Mandeveld
N381:02 Oosterveld
N381:03 Aalderveld
N381:04 Veldhuizen

Alfabetisch

A12:10 't Ginkelse Zand
A2:10 't Haasje
A17:03 't Hol
A58:18 't Scheld
N31:04 't Strand
A59:06 't Vaerland
A27:01 't Veentje
A12:13 Aalburgen
N381:03 Aalderveld
A20:04 Aalkeet
A6:09 Aalscholver
A1:11 Aanschoten
A9:01 Akermaat
A4:04 Aurora
N33:03 Baarveld
A1:04 Bastion
A17:01 Bazius
A12:15 Bergh-Noord
A12:14 Bergh-Zuid
A12:04 Bijleveld
A2:04 Bisde
A58:05 Blaak
A12:07 Bloemheuvel
A7:12 Bloksloot
A27:07 Blommendaal
A12:03 Bodegraven
A1:21 Boermark
A1:23 Bolder
A28:13 Bornheim
A4:03 Bospoort
A2:15 Bosserhof
A32:05 Bovenboer
A7:16 Breezanddijk
A58:03 Brehees
A7:23 Broerdijk
A1:18 Bruggelen
A7:02 Bunderneuland
A29:04 Buttervliet
N57:03 Coosenhoek
A28:21 Dasselaar
A6:06 De Abt
A12:02 De Andel
A67:02 De Beerze
N34:03 De Blikken
A50:03 De Brink
A12:09 De Buunderkamp
A59:01 De Fendert
A12:06 De Forten
A50:09 De Gagel
A59:10 De Geffense Barrière
A1:06 De Haar
A28:15 De Haere
A1:22 De Hop
A7:22 De Horn
A7:11 De Horne
A1:17 De Hucht
A27:09 De Keizer
A27:06 De Knoest
A7:24 De Koggen
A28:16 De Kraaienberg
N31:01 De Kreilen
A27:05 De Kroon
A6:02 De Lanen
A67:07 De Leysing
A200:01 De Liede
A59:09 De Lucht
A2:07 De Lucht-Oost
A2:06 De Lucht-West
A15:04 De Mark
A28:11 De Markte
A31:03 De Mieden
A28:05 De Mussels
A1:19 De Paal
A30:02 De Poel
A1:27 De Poppe
A12:11 De Schaars
A1:05 De Slaag
A50:06 De Slenk
A67:08 De Slenk
A50:04 De Somp
A59:08 De Sprang
A1:15 De Strubben
N59:00 De Tille
N256:01 De Tol
N256:02 De Val
A30:01 De Veenen
A20:02 De Vink
A7:09 De Vonken
A7:10 De Wâlden
A8:01 De Watering
A32:04 De Weeren
A6:01 De Wiel
A7:20 De Wierde
A73:03 De Wuust
N99:01 De Zingende Wielen
A16:03 De Zuidpunt
A67:09 Deersels
A28:09 Dekkersland
A15:08 Den Bout
A16:05 Den Hoek
A4:01 Den Ruygen Hoek
A4:02 Den Ruygen Hoek
A7:06 Dikke Linde
A32:03 Dorpshellen
A28:20 Drielander
A27:02 Eemakker
N33:02 Eexterveld
A15:05 Eigenblok
A2:14 Ellerbrug
A44:01 Elsgeest
A27:10 Galgeveld
A50:08 Ganzenven
A18:01 Geulenkamp
A28:02 Glimmermade
A2:11 Groote Bleek
A37:03 Groote Veldblokken
A2:02 Haarrijn
A1:02 Hackelaar
A28:10 Haerst
A6:05 Han Stijkel
N34:06 Haverlanden
A7:15 Hayum
A16:07 Hazeldonk-Oost
A16:06 Hazeldonk-West
N36:01 Hazepad
A12:05 Hellevliet
A28:17 Hendriksbos
A59:04 Hespelaar
A2:16 Het Anker
A67:01 Het Goor
A1:25 Het Lonnekermeer
A58:19 Het Rak
A1:26 Het Veelsveld
A50:01 Het Veen
A280:01 Het Veen
A58:13 Hoezaar
N288:01 Hoge Hilt
A7:21 Hoge Kwel
A325:02 Hogewei
A73:02 Hondsiep
A1:01 Honswijck
A73:05 Hoog Vonderen
A58:10 Hooge Aard
A1:14 Jool-Hul
A2:03 Jutphaas
A27:11 Kalix Berna
A17:02 Keizershof
A325:01 Kempke
A58:04 Kerkeind
A58:02 Kloosters
A12:01 Knorrestein
A2:20 Knuvelkes
N34:05 Koebroeken
A50:02 Kolthoorn
A58:01 Kriekampen
A2:19 Kruisberg
A7:25 Kruisoord
A59:07 Labbegat
A7:13 Laerd
A58:09 Lage Aard
A28:08 Lageveen
N34:04 Lange Akkers
A76:02 Langveld
A15:01 Leigraaf
A58:06 Leikant
A6:03 Lemsterhop
A6:10 Lepelaar
A28:19 Leuvenhorst
A2:05 Lingehorst
A73:01 Lokkant
A1:16 Lucasgat
A20:01 Maatveld
A32:02 Mandelân
N381:01 Mandeveld
A58:14 Mastpolder
A7:04 Meedenertol
A67:04 Meelakkers
A2:13 Meiberg
A7:26 Middelsloot
A7:08 Mienscheer
A29:01 Moerkerken
A58:07 Molenheide
A15:06 Molenkamp
A7:18 Monument
A7:19 Monument
A1:07 Neerduist
N33:04 Nijlanderveld
A27:03 Nijpoort
A67:03 Oeienbosch
A67:05 Oeijenbraak
A6:08 Oeverwal
A28:22 Oldenaller
A2:09 Ooiendonk
A37:01 Oosterveen
N381:02 Oosterveld
A12:12 Oudbroeken
A29:03 Oude Kreek
A7:07 Oude Riet
A12:08 Oudenhorst
A15:03 Overbroek
A32:06 Paardeweide
A1:09 Palmpol
A28:07 Panjerd
A2:21 Patiel
A28:04 Peelerveld
A4:06 Peulwijk-Oost
A4:05 Peulwijk-West
A7:01 Poort van Groningen
A15:10 Portland
A58:08 Raakeind
A67:10 Reunen
A20:03 Rijskade
A6:07 Rivierduin
A2:12 Roevenpeel
A73:04 Romeinse Put
A1:03 Ronduit
A7:03 Roode Til
A2:01 Ruwiel
A13:02 Ruyven
A16:02 Sandelingen-Oost
A16:01 Sandelingen-West
N33:01 Schaopvolte
A27:08 Scheiwijk
A58:23 Selnisse
A58:24 Sloedam
A28:06 Smalhorst
A32:01 Smarpot
N36:02 Smokkelpad
A50:10 Sonse Heide
N61:01 Spaanse Linie
A73:06 Spik
A58:15 Spuitendonk
A15:11 Staaldiep
A59:05 Steelhoven
A15:09 Steenenhoek
N31:02 Stienkamp
A18:02 Stille Wald
A16:04 Streepland
A1:24 Struik
A2:17 Swentibold
A76:01 Tienbaan
A1:13 Tolnegen (N)
A1:12 Tolnegen (Z)
N57:02 Tussenhoek
A9:02 Twaalfmaat
A1:10 Uilengoor
A270:01 Vaarle
A348:01 Vale Waard
A28:23 Vanenburg
A15:02 Varakker
A7:05 Veenborg
A15:07 Veenbult
A2:08 Velder
N381:04 Veldhuizen
A67:11 Venlose Heide
A58:22 Vliedberg
A58:20 Vliete
A58:21 Voetpomp
N34:01 Vogelpoel
A27:04 Voordaan
A28:14 Vosbergen
A2:18 Vossedal
A13:01 Vrijenban
A1:20 Vundelaar
A50:07 Weerbroek
A6:04 Wellerzand
N57:01 Westerloo
N34:02 Westerveld
A7:14 Wildinghe
A28:18 Willemsbos
A28:01 Witte Molen
A58:16 Wouwse Tol Noord
A58:17 Wouwse Tol Zuid
N50:00 Zalkerbroek
A28:03 Zeyerveen
A37:02 Zwinderscheveld

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-04-26) | Volgende pagina >>