i HARRY'S WEGNUMMERS
NEDERLAND
> Verzorgingsplaatsen A20-A44
Op deze pagina's informatie over en foto's van genummerde wegen in Nederland.
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | Structuur | >>
Op deze pagina's zijn de wegnummers linkjes naar de juiste pagina.
A20:01 Maatveld
A20:02 De Vink
A20:03 Rijskade
A20:04 Aalkeet
A27:01 't Veentje
A27:02 Eemakker
A27:03 Nijpoort
A27:04 Voordaan
A27:05 De Kroon
A27:06 De Knoest
A27:07 Blommendaal
A27:08 Scheiwijk
A27:09 De Keizer
A27:10 Galgeveld
A27:11 Kalix Berna
A28:01 Witte Molen
A28:02 Glimmermade
A28:03 Zeyerveen
A28:04 Peelerveld
A28:05 De Mussels
A28:06 Smalhorst
A28:07 Panjerd
A28:08 Lageveen
A28:09 Dekkersland
A28:10 Haerst
A28:11 De Markte
A28:13 Bornheim
A28:14 Vosbergen
A28:15 De Haere
A28:16 De Kraaienberg
A28:17 Hendriksbos
A28:18 Willemsbos
A28:19 Leuvenhorst
A28:20 Drielander
A28:21 Dasselaar
A28:22 Oldenaller
A28:23 Vanenburg
A29:01 Moerkerken
A29:03 Oude Kreek
A29:04 Buttervliet
A30:01 De Veenen
A30:02 De Poel
A31:03 De Mieden
A32:01 Smarpot
A32:02 Mandelân
A32:03 Dorpshellen
A32:04 De Weeren
A32:05 Bovenboer
A32:06 Paardeweide
A37:01 Oosterveen
A37:02 Zwinderscheveld
A37:03 Groote Veldblokken
A44:01 Elsgeest
A20:01 Maatveld
20180613_141024vzpmaatveld1.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A20:01
File: 20180613_141024vzpmaatveld
⇈top⇈
A20:02 De Vink
devink_37472.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A20:02
File: devink_3747
⇈top⇈
A20:03 Rijskade
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01555vzprijskade3.
Foto gemaakt in april 2019
Op de foto: A20:03
File: DSC01555vzprijskade
⇈top⇈
A20:04 Aalkeet
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01557vzpaalkeet4.
Foto gemaakt in april 2019
Op de foto: A20:04

In 2020 afgesloten.
File: DSC01557vzpaalkeet
⇈top⇈
DSC01558vzpaalkeet5.
Foto gemaakt in april 2019
Op de foto: A20:04
File: DSC01558vzpaalkeet
⇈top⇈
A27:01 't Veentje
DSC06751vzptveentje6.
Foto gemaakt in december 2019
Op de foto: A27:01
File: DSC06751vzptveentje
⇈top⇈
DSC06752vzptveentje7.
Foto gemaakt in december 2019
Op de foto: A27:01
File: DSC06752vzptveentje
⇈top⇈
A27:02 Eemakker
eemakker_00348.
Foto gemaakt in augustus 2010
Op de foto: A27:02
File: eemakker_0034
⇈top⇈
A27:03 Nijpoort
P1120123vzpnijpoort9.
Foto gemaakt in november 2014
Op de foto: A27:03
File: P1120123vzpnijpoort
⇈top⇈
nijpoort_570310.
Foto gemaakt in september 2010
Op de foto: A27:03
File: nijpoort_5703
⇈top⇈
A27:04 Voordaan
P1120125vzpvoordaan11.
Foto gemaakt in november 2014
Op de foto: A27:04
File: P1120125vzpvoordaan
⇈top⇈
voordaan_571212.
Foto gemaakt in september 2010
Op de foto: A27:04
File: voordaan_5712
⇈top⇈
A27:05 De Kroon
dekroon_089813.
Foto gemaakt in juni 2012
Op de foto: A27:05
File: dekroon_0898
⇈top⇈
A27:06 De Knoest
deknoest_067814.
Foto gemaakt in september 2010
Op de foto: A27:06
File: deknoest_0678
⇈top⇈
A27:07 Blommendaal
DSC08645vzpblommendaal15.
Foto gemaakt in maart 2023
Op de foto: A27:07
File: DSC08645vzpblommendaal
⇈top⇈
A27:08 Scheiwijk
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC04650vzpscheiwijk16.
Foto gemaakt in september 2020
Op de foto: A27:08
File: DSC04650vzpscheiwijk
⇈top⇈
A27:09 De Keizer
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
dekeizer_380917.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A27:09
File: dekeizer_3809
⇈top⇈
a27oorlogDSC0509218.
Foto gemaakt in september 2005
Op de foto: A27:09
File: a27oorlogDSC05092
⇈top⇈
A27:10 Galgeveld
galgeveld_015819.
Foto gemaakt in augustus 2010
Op de foto: A27:10
File: galgeveld_0158
⇈top⇈
A27:11 Kalix Berna
kalixberna_380320.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A27:11
File: kalixberna_3803
⇈top⇈
A28:01 Witte Molen
DSC09889a28wittemolen121.
Foto gemaakt in mei 2007
Op de foto: A28:01
File: DSC09889a28wittemolen1
⇈top⇈
DSC09891a28wittemolen222.
Foto gemaakt in mei 2007
Op de foto: A28:01

De parkeerplaats Witte Molen is genoemd naar een witte molen er vlakbij. Vanaf de parkeerplaats kun je ernaartoe lopen.
File: DSC09891a28wittemolen2
⇈top⇈
A28:02 Glimmermade
glimmermade_590823.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: A28:02
File: glimmermade_5908
⇈top⇈
A28:03 Zeyerveen
zeyerveen_402424.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A28:03
File: zeyerveen_4024
⇈top⇈
A28:04 Peelerveld
peelerveld_590725.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: A28:04
File: peelerveld_5907
⇈top⇈
A28:05 De Mussels
demussels_402526.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A28:05
File: demussels_4025
⇈top⇈
A28:06 Smalhorst
smalhorst_364727.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A28:06
File: smalhorst_3647
⇈top⇈
A28:07 Panjerd
panjerd_138928.
Foto gemaakt in juli 2012
Op de foto: A28:07
File: panjerd_1389
⇈top⇈
A28:08 Lageveen
lageveen_399829.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A28:08
File: lageveen_3998
⇈top⇈
A28:09 Dekkersland
dekkersland_362430.
Foto gemaakt in december 2012
Op de foto: A28:09
File: dekkersland_3624
⇈top⇈
dekkersland_364531.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A28:09
File: dekkersland_3645
⇈top⇈
A28:10 Haerst
DSC08903vzpdehaerst32.
Foto gemaakt in juni 2022
Op de foto: A28:10
File: DSC08903vzpdehaerst
⇈top⇈
A28:11 De Markte
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC02968vzpdemarkte33.
Foto gemaakt in juni 2019
Op de foto: A28:11
File: DSC02968vzpdemarkte
⇈top⇈
A28:13 Bornheim
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC03993vzpbornheim34.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:13
File: DSC03993vzpbornheim
⇈top⇈
A28:14 Vosbergen
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01908vzpvosbergen35.
Foto gemaakt in mei 2019
Op de foto: A28:14
File: DSC01908vzpvosbergen
⇈top⇈
A28:15 De Haere
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01912vzpdehaere36.
Foto gemaakt in mei 2019
Op de foto: A28:15
File: DSC01912vzpdehaere
⇈top⇈
A28:16 De Kraaienberg
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC03991vzpdekraaienberg37.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:16
File: DSC03991vzpdekraaienberg
⇈top⇈
A28:17 Hendriksbos
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01445phendriksbos38.
Foto gemaakt in mei 2020
Op de foto: A28:17
File: DSC01445phendriksbos
⇈top⇈
A28:18 Willemsbos
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC03986vzpwillemsbos39.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:18
File: DSC03986vzpwillemsbos
⇈top⇈
DSC03987vzpwillemsbos40.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:18
File: DSC03987vzpwillemsbos
⇈top⇈
DSC03988vzpwillemsbos41.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:18
File: DSC03988vzpwillemsbos
⇈top⇈
DSC03989vzpwillemsbos42.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:18
File: DSC03989vzpwillemsbos
⇈top⇈
A28:19 Leuvenhorst
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC03981vzpleuvenhorst43.
Foto gemaakt in mei 2018
Op de foto: A28:19
File: DSC03981vzpleuvenhorst
⇈top⇈
A28:20 Drielander
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01922vzpdrielander44.
Foto gemaakt in mei 2019
Op de foto: A28:20
File: DSC01922vzpdrielander
⇈top⇈
A28:21 Dasselaar
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC06143vzpdasselaar45.
Foto gemaakt in oktober 2020
Op de foto: A28:21
File: DSC06143vzpdasselaar
⇈top⇈
A28:22 Oldenaller
P1120616vzpoldenaller46.
Foto gemaakt in januari 2015
Op de foto: A28:22
File: P1120616vzpoldenaller
⇈top⇈
A28:23 Vanenburg
P1090876vzpvanenburg47.
Foto gemaakt in september 2014
Op de foto: A28:23
File: P1090876vzpvanenburg
⇈top⇈
A29:01 Moerkerken
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
moerkerken_729148.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A29:01
File: moerkerken_7291
⇈top⇈
A29:03 Oude Kreek
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC01386vzpoudekreek49.
Foto gemaakt in maart 2019
Op de foto: A29:03
File: DSC01386vzpoudekreek
⇈top⇈
DSC01387vzpoudekreek50.
Foto gemaakt in maart 2019
Op de foto: A29:03
File: DSC01387vzpoudekreek
⇈top⇈
A29:04 Buttervliet
DSC09808vzpbuttervliet51.
Foto gemaakt in juni 2021
Op de foto: A29:04
File: DSC09808vzpbuttervliet
⇈top⇈
buttervliet_106752.
Foto gemaakt in oktober 2010
Op de foto: A29:04
File: buttervliet_1067
⇈top⇈
A30:01 De Veenen
deveenen_448753.
Foto gemaakt in juli 2011
Op de foto: A30:01
File: deveenen_4487
⇈top⇈
A30:02 De Poel
depoel_727254.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A30:02
File: depoel_7272
⇈top⇈
A31:03 De Mieden
demieden_785555.
Foto gemaakt in februari 2012
Op de foto: A31:03
File: demieden_7855
⇈top⇈
A32:01 Smarpot
DSC07748vzpsmarpot56.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A32:01
File: DSC07748vzpsmarpot
⇈top⇈
A32:02 Mandelân
mandelan_227157.
Foto gemaakt in augustus 2012
Op de foto: A32:02
File: mandelan_2271
⇈top⇈
A32:03 Dorpshellen
dorpshellen_132158.
Foto gemaakt in juli 2012
Op de foto: A32:03
File: dorpshellen_1321
⇈top⇈
A32:04 De Weeren
deweeren_149259.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A32:04
File: deweeren_1492
⇈top⇈
A32:05 Bovenboer
bovenboer_092260.
Foto gemaakt in juni 2012
Op de foto: A32:05
File: bovenboer_0922
⇈top⇈
A32:06 Paardeweide
paardeweide_149061.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A32:06
File: paardeweide_1490
⇈top⇈
A37:01 Oosterveen
oosterveen_408262.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A37:01
File: oosterveen_4082
⇈top⇈
oosterveen_408363.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A37:01
File: oosterveen_4083
⇈top⇈
A37:02 Zwinderscheveld
zwinderscheveld_293464.
Foto gemaakt in april 2011
Op de foto: A37:02
File: zwinderscheveld_2934
⇈top⇈
A37:03 Groote Veldblokken
grooteveldblokken_218465.
Foto gemaakt in maart 2011
Op de foto: A37:03
File: grooteveldblokken_2184
⇈top⇈
A44:01 Elsgeest
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC04632vzpelsgeest66.
Foto gemaakt in juni 2018
Op de foto: A44:01
File: DSC04632vzpelsgeest
⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.17 op 2023-06-02) | Volgende pagina >>