i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND (Verzorgingsplaatsen A6-A9)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
A6:01 De Wiel
A6:02 De Lanen
A6:03 Lemsterhop
A6:04 Wellerzand
A6:05 Han Stijkel
A6:06 De Abt
A6:07 Rivierduin
A6:08 Oeverwal
A6:09 Aalscholver
A6:10 Lepelaar
A7:01 Poort van Groningen
A7:02 Bunderneuland
A7:03 Roode Til
A7:04 Meedenertol
A7:05 Veenborg
A7:06 Dikke Linde
A7:07 Oude Riet
A7:08 Mienscheer
A7:09 De Vonken
A7:10 De Wâlden
A7:11 De Horne
A7:12 Bloksloot
A7:13 Laerd
A7:14 Wildinghe
A7:15 Hayum
A7:16 Breezanddijk
A7:18 Monument
A7:19 Monument
A7:20 De Wierde
A7:21 Hoge Kwel
A7:22 De Horn
A7:23 Broerdijk
A7:24 De Koggen
A7:25 Kruisoord
A7:26 Middelsloot
A8:01 De Watering
A9:01 Akermaat
A9:02 Twaalfmaat
A6:01 De Wiel
dewiel_75451.
Foto gemaakt in januari 2012
Op de foto: A6:01
File: dewiel_7545
⇈top⇈
A6:02 De Lanen
delanen_07382.
Foto gemaakt in juni 2012
Op de foto: A6:02
File: delanen_0738
⇈top⇈
A6:03 Lemsterhop
P1030144vzplemsterhop3.
Foto gemaakt in april 2023
Op de foto: A6:03
File: P1030144vzplemsterhop
⇈top⇈
A6:04 Wellerzand
DSC04821vzpwellerzand4.
Foto gemaakt in december 2022
Op de foto: A6:04
File: DSC04821vzpwellerzand
⇈top⇈
DSC08122vzpwellerzand5.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A6:04
File: DSC08122vzpwellerzand
⇈top⇈
DSC08124vzpwellerzand6.
Foto gemaakt in februari 2020
Op de foto: A6:04
File: DSC08124vzpwellerzand
⇈top⇈
A6:05 Han Stijkel
P1030161vzphanstijkel7.
Foto gemaakt in april 2023
Op de foto: A6:05
File: P1030161vzphanstijkel
⇈top⇈
A6:06 De Abt
DSC05479vzpabt8.
Foto gemaakt in december 2022
Op de foto: A6:06

Waarom geen De?
File: DSC05479vzpabt
⇈top⇈
deabt_07379.
Foto gemaakt in juni 2012
Op de foto: A6:06
File: deabt_0737
⇈top⇈
A6:07 Rivierduin
DSC02252vzprivierduin10.
Foto gemaakt in augustus 2021
Op de foto: A6:07
File: DSC02252vzprivierduin
⇈top⇈
A6:08 Oeverwal
DSC03938oeverwal11.
Foto gemaakt in oktober 2021
Op de foto: A6:08
File: DSC03938oeverwal
⇈top⇈
DSC01406vzpoeverwal12.
Foto gemaakt in maart 2019
Op de foto: A6:08
File: DSC01406vzpoeverwal
⇈top⇈
A6:09 Aalscholver
DSC00631vzpaalscholver13.
Foto gemaakt in juli 2017
Op de foto: A6:09
File: DSC00631vzpaalscholver
⇈top⇈
A6:10 Lepelaar
DSC00883vzplepelaar14.
Foto gemaakt in augustus 2017
Op de foto: A6:10
File: DSC00883vzplepelaar
⇈top⇈
lepelaar_216615.
Foto gemaakt in maart 2011
Op de foto: A6:10
File: lepelaar_2166
⇈top⇈
A7:01 Poort van Groningen
poortvangroningen_298116.
Foto gemaakt in oktober 2012
Op de foto: A7:01
File: poortvangroningen_2981
⇈top⇈
A7:02 Bunderneuland
bunderneuland_176617.
Foto gemaakt in januari 2011
Op de foto: A7:02
File: bunderneuland_1766
⇈top⇈
A7:03 Roode Til
roodetil_032318.
Foto gemaakt in september 2010
Op de foto: A7:03
File: roodetil_0323
⇈top⇈
A7:04 Meedenertol
meedenertol_052719.
Foto gemaakt in september 2010
Op de foto: A7:04
File: meedenertol_0527
⇈top⇈
A7:05 Veenborg
veenborg_409120.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A7:05
File: veenborg_4091
⇈top⇈
A7:06 Dikke Linde
dikkelinde_400321.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:06
File: dikkelinde_4003
⇈top⇈
dikkelinde_400422.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:06
File: dikkelinde_4004
⇈top⇈
A7:07 Oude Riet
ouderiet_150323.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A7:07
File: ouderiet_1503
⇈top⇈
A7:08 Mienscheer
mienscheer_339024.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:08
File: mienscheer_3390
⇈top⇈
A7:09 De Vonken
devonken_150425.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A7:09
File: devonken_1504
⇈top⇈
A7:10 De Wâlden
dewalden_338926.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:10
File: dewalden_3389
⇈top⇈
A7:11 De Horne
dehorne_338827.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:11
File: dehorne_3388
⇈top⇈
A7:12 Bloksloot
bloksloot_150628.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A7:12
File: bloksloot_1506
⇈top⇈
A7:13 Laerd
laerd_338629.
Foto gemaakt in mei 2011
Op de foto: A7:13
File: laerd_3386
⇈top⇈
A7:14 Wildinghe
wildinghe_150930.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A7:14
File: wildinghe_1509
⇈top⇈
A7:15 Hayum
hayum_224831.
Foto gemaakt in augustus 2012
Op de foto: A7:15
File: hayum_2248
⇈top⇈
A7:16 Breezanddijk
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
breezanddijk_151132.
Foto gemaakt in december 2010
Op de foto: A7:16
File: breezanddijk_1511
⇈top⇈
A7:18 Monument
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC04328vzpmonument33.
Foto gemaakt in september 2018
Op de foto: A7:18 A7:19
File: DSC04328vzpmonument
⇈top⇈
A7:19 Monument
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
Voor foto's zie: A7:18

A7:20 De Wierde
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC02176vzpdewierde34.
Foto gemaakt in juni 2020
Op de foto: A7:20
File: DSC02176vzpdewierde
⇈top⇈
A7:21 Hoge Kwel
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC05432vzphogekwel35.
Foto gemaakt in oktober 2019
Op de foto: A7:21
File: DSC05432vzphogekwel
⇈top⇈
A7:22 De Horn
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC02181vzpdehorn36.
Foto gemaakt in juni 2020
Op de foto: A7:22
File: DSC02181vzpdehorn
⇈top⇈
A7:23 Broerdijk
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC05428vzpbroerdijk37.
Foto gemaakt in oktober 2019
Op de foto: A7:23
File: DSC05428vzpbroerdijk
⇈top⇈
A7:24 De Koggen
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC00362vzpdekoggen38.
Foto gemaakt in augustus 2020
Op de foto: A7:24
File: DSC00362vzpdekoggen
⇈top⇈
A7:25 Kruisoord
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
kruisoord_414239.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A7:25
File: kruisoord_4142
⇈top⇈
A7:26 Middelsloot
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
DSC05332vzpmiddelsloot40.
Foto gemaakt in september 2019
Op de foto: A7:26
File: DSC05332vzpmiddelsloot
⇈top⇈
A8:01 De Watering
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
dewatering_414441.
Foto gemaakt in juni 2011
Op de foto: A8:01
File: dewatering_4144
⇈top⇈
A9:01 Akermaat
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
P1250720vzpakermaat42.
Foto gemaakt in juli 2016
Op de foto: A9:01
File: P1250720vzpakermaat
⇈top⇈
A9:02 Twaalfmaat
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
P1130355vzptwaalfmaat43.
Foto gemaakt in maart 2015
Op de foto: A9:02
File: P1130355vzptwaalfmaat
⇈top⇈
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-08-22) | Volgende pagina >>