i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (A2 Re→zuid tot Leenderheide)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Links naar punten op deze pagina:

A2 Re Vught
aVUU
24
avvUuk
25
asvuk
26
asvu

OVOu
27
avu
28
avu
Ekkersweijer
aVwVUU
29-33
sVUU
29-33X
sVVU
Batadorp
aaVVU
29
aasVhU
30
aVUg
30a
asvu
31
vuu
32
asvu
De Hogt
aVU
P
VUU
32a
avU
33
gasvu

Onder de linkjes staan letters. Zie deze pagina voor uitleg.

A2 Re (→zuid)  Vught
Andere richting:A65 Li (→noord)  Vught
A65 Re (→zuid)  Vught
Verder naar:A2 Re (→zuid) 24 Vught

P1030268a2zvught 1. (a) P1030268a2zvught
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1130240a2zvught 2. (V) P1130240a2zvught
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130241a2zvught 3. (U) P1130241a2zvught
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1030271a2zvught 4. (U) P1030271a2zvught
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 24 Vught
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 24 Vught
Verder naar:A2 Re (→zuid) 25 Boxtel-Noord

P1170771a2zx24 5. (a) P1170771a2zx24
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

DSC00169a2zx24 
Deze foto is verouderd.
6. (o) DSC00169a2zx24
Foto gemaakt in juli 2018
⇈top⇈

P1170772a2zx24 7. (v) P1170772a2zx24
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170599a2zx24 8. (v) P1170599a2zx24
Foto gemaakt in oktober 2023
Op de oprit.
⇈top⇈

P1030371a2zx24 9. (U) P1030371a2zx24
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1170600a2zx24 10. (u) P1170600a2zx24
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1170775a2zx24 11. (k) P1170775a2zx24
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 25 Boxtel-Noord
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 25 Boxtel-Noord
Verder naar:A2 Re (→zuid) 26 Boxtel

P1170602a2zx25 12. (a) P1170602a2zx25
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1070099a2zx25 13. (s) P1070099a2zx25
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1170604a2zx25 14. (v) P1170604a2zx25
Foto gemaakt in oktober 2023
⇈top⇈

P1220477a2zx25 15. (u) P1220477a2zx25
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220479a2zx25 16. (k) P1220479a2zx25
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 26 Boxtel
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 26 Boxtel
Verder naar:A2 Re (→zuid)  Velder

P1220480a2zx26 17. (a) P1220480a2zx26
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220482a2zx26 18. (s) P1220482a2zx26
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1170778a2zx26 19. (v) P1170778a2zx26
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170779a2zx26 20. (u) P1170779a2zx26
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid)  Velder
Verder naar:A2 Re (→zuid) 27 Best-West

DSC00182a2zvelder 
Deze foto is verouderd.
21. (o) DSC00182a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2018
⇈top⇈

P1090981a2zvelder 22. (O) P1090981a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090982a2zvelder 23. (V) P1090982a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

DSC00184a2zvelder 
Deze foto is verouderd.
24. (o) DSC00184a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2018
⇈top⇈

P1090983a2zvelder 25. (O) P1090983a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1090984a2zvelder 26. (u) P1090984a2zvelder
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 27 Best-West
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 27 Best-West
Verder naar:A2 Re (→zuid) 28 Best

P1170781a2zx27 27. (a) P1170781a2zx27
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170782a2zx27 28. (v) P1170782a2zx27
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170783a2zx27 29. (u) P1170783a2zx27
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 28 Best
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 28 Best
Verder naar:A2 Re (→zuid)  Ekkersweijer

P1170784a2zx28 30. (a) P1170784a2zx28
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170785a2zx28 31. (v) P1170785a2zx28
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170786a2zx28 32. (u) P1170786a2zx28
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid)  Ekkersweijer
Andere richting:A2 Li (→noord)  Ekkersweijer
A50 Re (→noord)  Ekkersweijer
A50 Li (→zuid)  Ekkersweijer
Verder naar:A2 Re (→zuid) 29-33 

P1170787a2zekkersweijer 33. (a) P1170787a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170788a2zekkersweijer 34. (V) P1170788a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170789a2zekkersweijer 35. (w) P1170789a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170790a2zekkersweijer 36. (V) P1170790a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170791a2zekkersweijer 37. (U) P1170791a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170792a2zekkersweijer 38. (U) P1170792a2zekkersweijer
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 29-33 splitsing 
Verder naar:A2 Re (→zuid) 29-33X   vanaf de A50

P1170793a2zbata 39. (s) P1170793a2zbata
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170794a2zbata 40. (V) P1170794a2zbata
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170795a2zbata 41. (U) P1170795a2zbata
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170796a2zbata 42. (U) P1170796a2zbata
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 29-33X  splitsing  vanaf de A50
Verder naar:A2 Re (→zuid)  Batadorp

P1130260a50zekkersweijer 43. (s) P1130260a50zekkersweijer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130261a50zbata 44. (V) P1130261a50zbata
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130262a50zbata 45. (V) P1130262a50zbata
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1130263a50zbata 46. (U) P1130263a50zbata
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid)  Batadorp
Andere richting:A2 Li (→noord)  Batadorp
A2 Li (→noord)  BatadorpP
A58 Li (→oost)  Batadorp
A58 Re (→west)  Batadorp
Verder naar:A2 Re (→zuid) 29 Eindhoven-Airport

P1130244a2zbata 47. (a) P1130244a2zbata
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1140309a50zbata 48. (a) P1140309a50zbata
Foto gemaakt in september 2023
Vanaf de A50.
⇈top⇈

P1130264a50zbata 49. (V) P1130264a50zbata
Foto gemaakt in september 2023
Vanaf de A50.
⇈top⇈

P1170798a2zbata 50. (V) P1170798a2zbata
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1070129a2zbata 51. (U) P1070129a2zbata
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 29 Eindhoven-Airport
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 29 Eindhoven Airport
Verder naar:A2 Re (→zuid) 30 Centrum

DSC00840a2zx29aank 
Deze foto is verouderd.
52. (o) DSC00840a2zx29aank
Foto gemaakt in januari 2021
⇈top⇈

P1090986a2zx29 53. (a) P1090986a2zx29
Foto gemaakt in juli 2023
⇈top⇈

P1260691a2zx29 54. (a) P1260691a2zx29
Foto gemaakt in april 2024
Vanaf De A58.
⇈top⇈

P1260694a2zx29 55. (s) P1260694a2zx29
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

DSC02330a2zx29facil 
Deze foto is verouderd.
56. (o) DSC02330a2zx29facil
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

DSC06899a2zx29 
Deze foto is verouderd.
57. (o) DSC06899a2zx29
Foto gemaakt in juli 2020
⇈top⇈

P1170803a2zx29 58. (V) P1170803a2zx29
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1140314a2zx29 59. (h) P1140314a2zx29
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1140316a2zx29 60. (U) P1140316a2zx29
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 30 Centrum
Verder naar:A2 Re (→zuid) 30a Meerhoven-Zuid

P1140317a2zx30 61. (a) P1140317a2zx30
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1140318a2zx30 62. (V) P1140318a2zx30
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1140319a2zx30 63. (U) P1140319a2zx30
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1140320a2zx30 64. (g) P1140320a2zx30
Foto gemaakt in september 2023
Op de afrit.
Dit is geen NBA.
Het laatst overgebleven bord in snelwegstijl.

⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 30a Meerhoven-Zuid
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 30a Meerhoven-Zuid
Verder naar:A2 Re (→zuid) 31 Veldhoven

P1170809a2zx30a 65. (a) P1170809a2zx30a
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170810a2zx30a 66. (s) P1170810a2zx30a
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170811a2zx30a 67. (v) P1170811a2zx30a
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170812a2zx30a 68. (u) P1170812a2zx30a
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 31 Veldhoven
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 31 Veldhoven
Verder naar:A2 Re (→zuid) 32 Veldhoven-Zuid

P1170813a2zx31 69. (v) P1170813a2zx31
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170814a2zx31 70. (u) P1170814a2zx31
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170815a2zx31 71. (u) P1170815a2zx31
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 32 Veldhoven-Zuid
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 32 Veldhoven-Zuid
Verder naar:A2 Re (→zuid)  De Hogt

P1170816a2zx32 72. (a) P1170816a2zx32
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1070147a2zx32 73. (s) P1070147a2zx32
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1170818a2zx32 74. (v) P1170818a2zx32
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170819a2zx32 75. (u) P1170819a2zx32
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid)  De Hogt
Andere richting:A2 Li (→noord)  De Hogt
A2 Li (→noord)  De HogtP
A2 Re (→zuid)  De HogtP
A67 Re (→oost)  De Hogt
A67 Li (→west)  De Hogt
Verder naar:A2 Re (→zuid)  De HogtP

P1250413a2zdehogt 76. (a) P1250413a2zdehogt
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

P1230964a2zdehogt 77. (V) P1230964a2zdehogt
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1250417a2zdehogt 78. (U) P1250417a2zdehogt
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

A2 Re (→zuid)  De HogtP  Parallelbaan N2
Andere richting:A2 Li (→noord)  De Hogt
A2 Li (→noord)  De HogtP
A2 Re (→zuid)  De Hogt
A67 Re (→oost)  De Hogt
A67 Li (→west)  De Hogt
Verder naar:A2 Re (→zuid) 32a High Tech Campus

A2_pos_32_53_DSCF40336_20100801a2zdehogtparallel 
Deze foto is verouderd.
79. (o) A2_pos_32_53_DSCF40336_20100801a2zdehogtparallel
Foto gemaakt in 2010 door Marcel
Dit bord staat er in 2020 niet meer.

⇈top⇈

P1170820a2zdehogt 80. (V) P1170820a2zdehogt
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170821a2zdehogt 81. (U) P1170821a2zdehogt
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

P1170822a2zdehogt 82. (U) P1170822a2zdehogt
Foto gemaakt in november 2023
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 32a High Tech Campus
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 32a High Tech Campus
Verder naar:A2 Re (→zuid) 33 Waalre

P1220500a2zx32a 83. (a) P1220500a2zx32a
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220502a2zx32a 84. (v) P1220502a2zx32a
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220503a2zx32a 85. (U) P1220503a2zx32a
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A2 Re (→zuid) 33 Waalre
Omkeren naar: A2 Li (→noord) 33 Waalre

P1220505a2zx33 86. (g) P1220505a2zx33
Foto gemaakt in januari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1220506a2zx33 87. (a) P1220506a2zx33
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

DSC06974a2zx33 
Deze foto is verouderd.
88. (o) DSC06974a2zx33
Foto gemaakt in juli 2020
⇈top⇈

P1220507a2zx33 89. (s) P1220507a2zx33
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220509a2zx33 90. (v) P1220509a2zx33
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220511a2zx33 91. (u) P1220511a2zx33
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-04-30) | Volgende pagina >>