i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: NEDERLAND - hoofdwegen (A28 Li→zuid tot Hoevelaken)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
Links naar punten op deze pagina:

A28 Li Hattemerbroek
axxxxx
17
VVug

ggggk

ggg
16
asvgu

ag
15
avugxk
14
avu

xaauk
13
asvu
12
xvgu

xakau
11
gggu
10
asvuk

aau
9
vuuk
8a
avuk

gggg

Onder de linkjes staan letters. Zie deze pagina voor uitleg.

A28 Li (→zuid)  Hattemerbroek
Andere richting:A28 Re (→noord)  Hattemerbroek
A50 Re (→noord)  Hattemerbroek
A50 Li (→zuid)  Hattemerbroek
Verder naar:A28 Li (→zuid) 17 Wezep

P1140097a28nhattemer 1. (a) P1140097a28nhattemer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

P1220348a28zhattemer 2. P1220348a28zhattemer
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1000882a28zhattemer 3. P1000882a28zhattemer
Foto gemaakt in april 2023
⇈top⇈

P1220350a28zhattemer 4. P1220350a28zhattemer
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

DSC09005a28zhattemer 
Deze foto is verouderd.
5. (o) DSC09005a28zhattemer
Foto gemaakt in april 2020
Hier is in 2020 Lelystad bovenop gezet.

⇈top⇈

P1220351a28zhattemer 6. P1220351a28zhattemer
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

DSC09006a28zhattemer 
Deze foto is verouderd.
7. (o) DSC09006a28zhattemer
Foto gemaakt in april 2020
⇈top⇈

P1140103a28zhattemer 8. P1140103a28zhattemer
Foto gemaakt in september 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 17 Wezep
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 17 Wezep
Verder naar:A28 Li (→zuid)  naamloos

DSC04766a28zx17 
Deze foto is verouderd.
9. (o) DSC04766a28zx17
Foto gemaakt in april 2021
⇈top⇈

P1100888a28zx17 
Deze foto is verouderd.
10. (o) P1100888a28zx17
Foto gemaakt in augustus 2023
⇈top⇈

P1270500a28zx17 11. (V) P1270500a28zx17
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1220361a28zx17 
Deze foto is verouderd.
12. (o) P1220361a28zx17
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1270501a28zx17 13. (V) P1270501a28zx17
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1270502a28zx17 14. (u) P1270502a28zx17
Foto gemaakt in april 2024
⇈top⇈

P1280069a28zx17 15. (g) P1280069a28zx17
Foto gemaakt in mei 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

DSC01591a28zx17 
Deze foto is verouderd.
16. (o) DSC01591a28zx17
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

DSC01592a28zx17 
Deze foto is verouderd.
17. (o) DSC01592a28zx17
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  naamloos
Op dit punt is deels NBA.
Verder naar:A28 Li (→zuid)  Vosbergen

P1040869a28zx17pn 18. (g) P1040869a28zx17pn
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040870a28zx17pn 19. (g) P1040870a28zx17pn
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040871a28zx17pn 20. (g) P1040871a28zx17pn
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040872a28zx17pn 21. (g) P1040872a28zx17pn
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040874a28zx17pn 22. (k) P1040874a28zx17pn
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  Vosbergen
Op dit punt is geen NBA.
Verder naar:A28 Li (→zuid) 16 't Harde

P1040875a28zvosbergen 23. (g) P1040875a28zvosbergen
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040876a28zvosbergen 24. (g) P1040876a28zvosbergen
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1220365a28zvosbergen 25. (g) P1220365a28zvosbergen
Foto gemaakt in januari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 16 't Harde
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 16 't Harde
Verder naar:A28 Li (→zuid)  De Haere

DSC01425a28zx16aank 26. (a) DSC01425a28zx16aank
Foto gemaakt in mei 2020
⇈top⇈

P1060803a28zx16service 27. (s) P1060803a28zx16service
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1040880a28zx16vork 28. (v) P1040880a28zx16vork
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040881a28zx16m450 29. (g) P1040881a28zx16m450
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040882a28zx16uitsm 30. (u) P1040882a28zx16uitsm
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  De Haere
Op dit punt is deels NBA.
Verder naar:A28 Li (→zuid) 15 Nunspeet-Oost

P1040883a28zdehaere 31. (a) P1040883a28zdehaere
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040885a28zdehaere 32. (g) P1040885a28zdehaere
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 15 Nunspeet-Oost
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 15 Epe
Verder naar:A28 Li (→zuid) 14 Elspeet

P1060810a28zx15 33. (a) P1060810a28zx15
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1040887a28zx15 34. (v) P1040887a28zx15
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1220369a28zx15 35. (u) P1220369a28zx15
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1040889a28zx15 36. (g) P1040889a28zx15
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040890a28zx15 37. P1040890a28zx15
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1240906a28zx15 38. (k) P1240906a28zx15
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 14 Elspeet
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 14 Elspeet
Verder naar:A28 Li (→zuid)  Hendriksbos

P1220375a28zx14 39. (a) P1220375a28zx14
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1040893a28zx14 40. (v) P1040893a28zx14
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1240909a28zx14 41. (u) P1240909a28zx14
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  Hendriksbos
Verder naar:A28 Li (→zuid) 13 Harderwijk

DSC01603a28zhendriksbos 
Deze foto is verouderd.
42. (o) DSC01603a28zhendriksbos
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

P1040895a28zhendriksbos 43. P1040895a28zhendriksbos
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1240913a28zhendriksbos 44. (a) P1240913a28zhendriksbos
Foto gemaakt in februari 2024
⇈top⇈

P1220382a28zhendriksbos 45. (a) P1220382a28zhendriksbos
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1280081a28zhendriksbos 46. (u) P1280081a28zhendriksbos
Foto gemaakt in mei 2024
⇈top⇈

DSC01444a28zhendriksbos 47. (k) DSC01444a28zhendriksbos
Foto gemaakt in mei 2020
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 13 Harderwijk
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 13 Harderwijk
Verder naar:A28 Li (→zuid) 12 Ermelo

P1220387a28zx13 48. (a) P1220387a28zx13
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

DSC04113a28zx13 
Deze foto is verouderd.
49. (o) DSC04113a28zx13
Foto gemaakt in juni 2020
Dit bord is in 2022 vervangen.

⇈top⇈

P1220388a28zx13 50. (s) P1220388a28zx13
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

DSC04860a28zx13 
Deze foto is verouderd.
51. (o) DSC04860a28zx13
Foto gemaakt in april 2021
Dit bord is in 2022 verdwenen.

⇈top⇈

P1220389a28zx13 52. (v) P1220389a28zx13
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220392a28zx13 53. (u) P1220392a28zx13
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 12 Ermelo
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 12 Ermelo
Verder naar:A28 Li (→zuid)  Drielander

P1220393a28zx12 54. P1220393a28zx12
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1060827a28zx12 55. (v) P1060827a28zx12
Foto gemaakt in juni 2023
⇈top⇈

P1220397a28zx12 56. (g) P1220397a28zx12
Foto gemaakt in januari 2024
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1220399a28zx12 57. (u) P1220399a28zx12
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  Drielander
Verder naar:A28 Li (→zuid) 11 Harderwijk-Zuid

DSC03232a28zdrielander 
Deze foto is verouderd.
58. (o) DSC03232a28zdrielander
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

P1040900a28zdrielander 59. P1040900a28zdrielander
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040901a28zdrielander 60. (a) P1040901a28zdrielander
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040902a28zdrielander 61. (k) P1040902a28zdrielander
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040903a28zdrielander 62. (a) P1040903a28zdrielander
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040904a28zdrielander 63. (u) P1040904a28zdrielander
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 11 Harderwijk-Zuid
Op dit punt is deels NBA.
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 11 Harderwijk-Zuid
Verder naar:A28 Li (→zuid) 10 Strand Nulde

P1040905a28zx11 64. (g) P1040905a28zx11
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040906a28zx11 65. (g) P1040906a28zx11
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040907a28zx11 66. (g) P1040907a28zx11
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040908a28zx11 67. (u) P1040908a28zx11
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 10 Strand Nulde
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 10 Strand Nulde
Verder naar:A28 Li (→zuid)  Oldenaller

P1040909a28zx10 68. (a) P1040909a28zx10
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040910a28zx10 69. (s) P1040910a28zx10
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040911a28zx10 70. (v) P1040911a28zx10
Foto gemaakt in mei 2023
Hier staat in 2024 een nieuw bord.

⇈top⇈

P1040912a28zx10 71. (u) P1040912a28zx10
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040913a28zx10 72. (k) P1040913a28zx10
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  Oldenaller
Verder naar:A28 Li (→zuid) 9 Nijkerk

P1220401a28zoldenaller 73. (a) P1220401a28zoldenaller
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220404a28zoldenaller 74. (a) P1220404a28zoldenaller
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1040916a28zoldenaller 75. (u) P1040916a28zoldenaller
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 9 Nijkerk
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 9 Nijkerk
Verder naar:A28 Li (→zuid) 8a Amersfoort-Vathorst

DSC03247a28zx9 
Deze foto is verouderd.
76. (o) DSC03247a28zx9
Foto gemaakt in augustus 2018
⇈top⇈

P1220406a28zx9 77. (v) P1220406a28zx9
Foto gemaakt in januari 2024
Hetzelfde bord, na 6 jaar afgetakeld.

⇈top⇈

P1220408a28zx9 78. (u) P1220408a28zx9
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220410a28zx9 79. (u) P1220410a28zx9
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

P1220413a28zx9 80. (k) P1220413a28zx9
Foto gemaakt in januari 2024
⇈top⇈

A28 Li (→zuid) 8a Amersfoort-Vathorst
Omkeren naar: A28 Re (→noord) 8a Amersfoort-Vathorst
Verder naar:A28 Li (→zuid)  naamloos

P1040921a28zx8a 81. (a) P1040921a28zx8a
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040922a28zx8a 82. (v) P1040922a28zx8a
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

P1040923a28zx8a 83. (u) P1040923a28zx8a
Foto gemaakt in mei 2023
⇈top⇈

DSC01468a28zx8a 84. (k) DSC01468a28zx8a
Foto gemaakt in mei 2020
⇈top⇈

A28 Li (→zuid)  naamloos
Op dit punt is geen NBA.

P1060839a28zpnvoorhoev 85. (g) P1060839a28zpnvoorhoev
Foto gemaakt in juni 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040926a28zpnvoorhoev 86. (g) P1040926a28zpnvoorhoev
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040927a28zpnvoorhoev 87. (g) P1040927a28zpnvoorhoev
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

P1040928a28zpnvoorhoev 88. (g) P1040928a28zpnvoorhoev
Foto gemaakt in mei 2023
Dit is geen NBA.
⇈top⇈

<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.19 op 2024-05-14) | Volgende pagina >>