i HARRY'S WEGNUMMERS
Onderdeel: Plaatsen in Nederland (Fryslân: overzicht)
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
<< | Hoofdpagina | Contact | >>
provfryslan018
1. provfryslan018

⇈top⇈


't Heechhout
Aaksens
Aalsum
Abbega
Abbegeasterketting
Abbenwier
Achlum
Aekinga
Akkrum
Akmarijp
Ald Beets
Ald Terp
Alde Leie
Aldeboarn
Aldtsjerk
Aldwâldmersyl
Allardsoog
Allingawier
Angwier
Anjum
Annabuorren
Appelscha
Arkens
Arkum
Arum
Atzeburen
Augsbuurt
Augustinusga
Bûtenstfallaat
Baaiduinen
Baaium
Baard
Baarderbuorren
Baburen
Bakhuizen
Bakkeveen
Balk
Ballum
Bantega
Bargebek
(Barghiem)
Barrahûs
Bartlehiem (Tytsjerksteradiel)
Bartlehiem (Noardeast-Fryslân)
Bartlehiem (Leeuwarden)
Bears
Bedrijventerreinen Noord
Beetsterzwaag
Beintemahûs
Berltsum
Berltsum-West
(Bernsterburen)
Betterwird
Birstum
Bitgum
Bitgummole
Blauforlaet
Blauhûs
Blauwhuis
Blesdijke
Blessum
Blije
Boazum
Boekelte
(Boekhorst)
Boelenslaan
Boer
Boijl
Boksum
Bollingawier
Bolsward
Bonkwert
Bontebok
Boornbergum
(Boornzwaag over de Wielen)
Boornzwaag
Bornwird
(Bornwirdhuizen)
(Boteburen)
Bouwekleaster
Bouwetille
Bovenburen
Brantgum
Breezanddijk
Britsum
Britswert
Broek
Broeksterwâld
Brongergea
Buitenpost
Burdaard
Buren
Burgum
Burgwerd
Burum
Buttinga
Byniastate
Canada
Commissiepolle
Cornwerd
Damwâld
De Bûnte Hûn
De Bieren
De Blesse
De Blokken
De Bosk
De Burd
De Dellen
De Falom
De Geasten
De Grits
De Groote Bontekoe
De Hamsterpein
De Harste
(De Hel)
De Him
De Hoeve
De Keegen
De Kletten
De Kliuw
De Knipe
De Knolle
De Koaten
De Kolk
(De Kooi)
De Lauwers
De Leegte
De Pôle
(De Rijlst)
(De Rijp)
De Schans
De String
(De Stringen)
De Surhuzumer Mieden
De Swadde
De Tike
De Veenhoop
De Wedze
De Westereen
De Wieren
De Wilgen
De Wurden
De lêste Stuver
Dearsum
Deddingabuurt
Dedgum
Deinum
Delburen
Delfstrahuizen
Dijken
(Dijkhuistertille)
Dijkshoek
Dijksterburen
Doijum
Dokkum
Dokkumer Nieuwe Zijlen
Domwier
Dongjum
Doniaburen
Doniaga
Donkerbroek
Drachten
Drachten-Azeven
Drachtstercompagnie
Draeisterhuzen
Driezum
Drogeham
Dronryp
Dykhuzen
Dykshoarne
Eagum
Earnewâld
Easterein
Easterlittens
Eastermar
Easterwierrum
Eastwâld
Echten
Echtenerbrug
Ee
Eemswoude
Eesterga
(Egbertsgaasten)
Egypte
Elahuizen
Elsloo
Engwier
Engwierum
Exmorra
Exmorrazijl
Ezumazijl
Fûns
Farebuorren
Fatum
Feanwâlden
Feanwâldsterwâl (Tytsjerksteradiel)
Feanwâldsterwâl (Dantumadiel)
Feinsum
Ferwert
Ferwoude
(Feyteburen)
Fiifhûs
Fiifhuzen
(Finkeburen)
Finsterbuorren
Firdgum
Fiskbuorren
Fiskersbuorren
Flansum
Fochteloo
Folgeren
Follega
Folsgare
Formerum
Foudgum
Franeker
Friens
Frieschepalen
Gaast
Gaastmeer
Galamadammen
Garyp
Gauw
(Gerben Allesverlaat)
Gerkesklooster
Gersloot
Gersloot-Polder
(Giekerkerhoek)
Ginnum
Goënga
Goëngahuizen
Goatum
Goingarijp
Gooium
Gorredijk
Goutum
Grauwe Kat
Greate Wierrum
Greonterp
(Grootwijngaarden)
Grou
Grut Midhuzen
Gytsjerk
Húns
Hústerheide
Hústernoard
Halfweg
(Halfweg)
Hallum
Hallumerhoek
Hamsherne
(Haneburen)
Hanenburch
Hantum
Hantumerhoeke
Hantumeruitburen
Hantumhuizen
Harich
Harkema
Harkezijl
Harlingen
Hartwerd
Haskerdijken
Haskerhoarne
Hatsum
Haule
Haulerwijk
Hayum
Hee
Heeg
Heerenveen
Hegebeintum
Heide
(Heidehuizen)
Hemelum
Hemert
Hempens
Hemrik
(Hemrikerverlaat)
Herbaijum
Hesens
Hiaure
Hichtum
Hidaard
Hidaardersyl
Hieslum
Hijum
Hilaard
Hiltsjemuoiswâlden
Hindeloopen
Hinnaard
Hitzum
Hoarne
Hoekens
(Hofland)
Hollum
Holwerd
Hommerts
Hoogeduurswoude
(Hooibergen)
Hooidammen
Hoorn
Hoornsterzwaag
Hoptille
Horp
Houtigehage
Hurdegaryp
IJlst
Idaerd
Idsegahuizum
Idserdaburen
Idskenhuizen
Idzega
Iens
Indijk
Ingelum
Ingwert
(Iniaheide)
It Eilân
It Fliet
It Heechsân
It Heidenskip
It Jachtfjild
It Súd
It Utein
It Utlân
It Wiel
It Wyldfjild
It Wyldpaed
It Wytfean
Itens
Jannum
Janssenstichting
Jardinga
Jellum
Jelsum
Jeth
Jewier
Jinshúzen
Jirnsum
Jislum
Jistrum
Jonkershuizen
Jonkerslân
Jorwert
Joure
Jousterp
Jouswerd
Jouswier
Jubbega
(Jubbega-Schurega)
Jutrijp
Kûbaard
Kûkherne
Kaard
Kampen
Katlijk
Keatlingwier
Kie
Kiesterzijl
Kimswerd
Kingmatille
Kinnum
(Kippenburg)
Klaeiterp
Kleaster Anjum
Klein Groningen
Kletterbuorren
Klooster Lidlum
Koarnjum
Koartwâld
Koehool
Kolderwolde
Kollum
Kollumer Aldsyl
Kollumerpomp
Kollumerzwaag
Koningsbuurt
Kooihuizen
Kooiplaats
Kootstertille
Kornwerderzand
Kortehemmen
(Kortezwaag)
Kostverloren
Koudehuizum
Koudum
Koufurderrige
Krabburen
Kromwâl
Laad en Zaad
(Laagduurswoude)
Laaxum
Landerum
Langedijke
Langelille
Langezwaag
Langweer
Lauwerskwartier (Achtkarspelen)
Leechlân
Leeuwarden
Legemar
Lekkum
Lemmer
Leons
Lichtaard
Lies
Lioessens
Lippenhuizen
Lippenwâlde
Littenserbuorren
Loënga
Lollum
Longerhouw
(Luchtenveld)
Luinjeberd
Lutjelollum
Luxwoude
Lyts Midhuzen
Lytse Gaastmar
Lytse Geast
Lytsepost
Lytsewierrum
Lytshuzen
Mûnein
Mûntsetille
Makkinga
Makkum
Makkum
Mantgum
Marrum
Marsherne
Marsum
Meilahuzen
Menaam
Metslawier
Middelbuorren
Midlum
(Midsburen)
Midsland Noord
Midsland aan Zee
Midsland
Miedum
Miedum
Mildam
Minnertsga
Mirns
Moddergat
(Molenbuurt)
Molkwerum
Monsamabuorren
Mooie Paal
Morra
Moskou
Munnekeburen
Munnekezeel
Munnekezijl
Narderbuorren
Nes
Nes
Nes
Niawier
(Nieuwe Vaart)
Nieuwebildtzijl
Nieuwebrug
Nieuwehorne
Nieuweschoot
Nieuweweg
(Nieuwland)
Nij Altoenae
Nij Amerika
Nij Beets
Nijbuorren
Nijeberkoop
Nijega
Nijehaske
Nijeholtpade
Nijeholtwolde
Nijekleaster
Nijelamer
Nijemirdum
Nijetrijne
Nijezijl
Nijhuzum
Nijland
Noardburgum
Noardein
Noarderein
Noardermar
Noordwolde
Noordwolde-Zuid
Oast
Oentsjerk
Offingawier
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldelamer
Oldeouwer
Oldetrijne
Olterterp
(Onland)
Oost-Vlieland
Oosterbierum
Oosterend
(Oosterend)
Oosternijkerk
Oosterpark
Oosterstreek
Oosterwolde
Oosterzee
Oosterzee-Buren
Oosterzee-Gietersebrug
Oosthem
(Oosthem)
Oostmahorn
Oostrum
Opeinde
Ophûs
Oppenhuizen
(Opperburen)
Opperkoaten
Oranjewoud
Osingahuizen
Oude Schouw
Oudebildtzijl
Oudega
Oudega
Oudega
Oudehaske
Oudehorne
Oudemirdum
Oudeschoot
Oudwoude
Ouwster-Nijega
Ouwsterhaule
Overtoom
Paesens
Parrega
Pean
Peins
Peperga
Petersburg
Piaam
Pier Holwerd
Pietersbierum
Pikesyl
Pingjum
Poppenhuizen
Poppenwier
Quakkenburg
Quatrebras
Raard
Raerd
Ravenswoud
Readtsjerk
Reahûs
Reahel
Reaskuorre
Reduzum
(Reidswal)
Reitsum
Remswerd
Rewert
Ried
Rien
Rijs
Rijsberkampen
Rinsumageast
Ritsumasyl
(Rode Dorp)
Rohel
Roptazijl (Harlingen)
Roptazijl (Waadhoeke)
Rotstergaast
Rotsterhaule
Rottevalle
Rottum
Ruigahuizen
Ryptsjerk
Rytseterp
Saltryp
Salverd
Sandfirden
Schalsum
Scharl
Scharneburen
Scharnegoutum
Scharnehuizen
Scharsterbrug
Scherpenzeel
Schettens
Schiermonnikoog
Schilkampen
(Schouw)
Schraard
Schuilenburg
Selmien-West
Sexbierum
Sibrandabuorren
Sibrandahûs
Siegerswoude
Sieswerd
Sigerswâld
Sint Nicolaasga
Sint-Annaparochie
Sint-Jacobiparochie
Sintjohannesga
(Siteburen)
Sjungadijk
Skûlenboarch
Skillaerd
Skingen
Skoattersyl
Skrins
Skrok
Skyldum
Slappeterp
Slijkenburg
Sloten
Slyp
Smalle Ee
Smallebrugge
Snakkerburen
Sneek
Snikzwaag
Sondel
Sonnega
Sopsum
(Sorremorre)
Spanga
Spannenburg
Spannum
(Sparjebird)
Spears
Spyk
Stad Niks
Stavoren
Steggerda
Stiem
Stiens
Strand
Striep
Stroobos
Sumar
Sumarreheide
Suorein
Surhuisterveen
Surhuizum
Suwâld
Swaenwert
Swarte Beien
Swichum
Tacozijl
Teard
Techum
Teerns
Ter Idzard
Ter Lune
Terband
Tergrêft
Terherne
Terkaple
Ternaard
Teroele
Tersoal
Terwispel
Terwisscha
Teyebuorren
Tibma
Tichelwurk
Tijnje
Tilbuorren
Tiltsjebuorren
Tirns
Tjaard
Tjalhuizum
Tjalleberd
Tjerkgaast
Tjerkwerd
Tolsum
Triemen
Trijeboerehuzen
Trijehuzen
Tritzum
Tronde
Trophorne
Truerd
Tsienzerbuorren
Tsjeintgum
Tsjeppenbur
Tsjerkebuorren
(Tweede Sluis)
Tweehuis
Twijtel
Twijzel
Twijzelerheide
Tytsjerk
Tzum
Tzummarum
Uilesprong
Uitwellingerga
(Ureterp aan de Vaart)
Ureterp
Veenklooster
Vegelinsoord
(Veldburen)
(Veneburen)
Venekoten
Vierhuis
(Vierhuis)
Vierhuizen
(Vierhuizen)
Viersprong
Vinkega
(Voorrijp)
(Voorwerk)
(Vosseburen)
(Vrisburen)
Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie
Wâlterswâld
Wâlterswâld-Noord
Wâlterswâld-Zuid
Wânswert
Waaksens
Waaxens
Wammert
War
Warfstermolen
Warniahuizen
Warns
Warstiens
Warten
Waskemeer
Weakens
Weardebuorren
Weidum
Welgelegen
Weper
(Weperpolder)
Wergea
West aan Zee
West
West-Terschelling
Westerbuorren
Westerein
(Westerend)
Westergeest
Westernijtsjerk
Westhem
Westhoek
Wetsens
(Wie)
Wier
(Wieren)
Wierum
Wieuwens
Wijckel
(Wijgeest)
Wijnaldum
(Wijnjeterpverlaat)
Wijnjewoude
(Wilaard)
Willemstad
Winsum
Wirdum
Wiske
Witmarsum
Wiuwert
Wjelsryp
Wolsum
Wolsumerketting
Wolvega
Wommels
Wonneburen
Wons
Workum
Woudsend
Wyns
Wytgaard
Yndyk
Ypecolsga
Ysbrechtum
Zandhuizen
Zevenbuurt
(Zevenhuizen)
Zevenhuzen
Zuid
Zuidhorn
Zurich
Zwagerbosch
Zwarte Haan
Zweins


794 plaatsen.
<< Vorige pagina | (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.18 op 2023-09-11) | Volgende pagina >>